Język polski

English

Uwaga: ponieważ niektóre pliki mogą być duże (do 90 Mb!), radzimy nie otwierać większych skanów w przeglądarce (Internet Explorer, Firefox, itd.), bo zwykle spowoduje to „zwis” programu (a czasem i komputera). Najlepiej pobrać pliki (prawy klik myszy na plik i wybór opcji: „zachowaj jako...”), po czym otwierać pobrane pliki za pomocą dowolnego zainstalowanego programu graficznego (irfanview, photoshop, global mapper, itd.).
 

Na stronie tej dostępne są mapy niemieckie, głownie Polski i innych krajów Europy Środkowej. i Wschodniej. Mapy te tworzył przede wszystkim Reichsamt für Landesaufnahme (1921– 1945) następca Königlich Preußischen Landesaufnahme (do roku 1918.

 

Niemieckie mapy w skali 1:25 000, tzn "Messtischblatt", lub "Topographische Karte" (TK) można pobrać z projektu Mapster.

 

Wśród poniższych skanów znajdują się też mapy innych niemieckich instytucji:

 

• OKH/Gen St d. H (Oberkommando des Heeres / Generalstab des Heeres), Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens. Wydział ten, rˇwnolegle do RfL, tworzył mapy, również ziem polskich i innych. Zwykle były to przedruki przedwojennych map WIG w skali 1:100 000 (poczwórne, na wzór niemieckich arkuszy zbiorczych Einheitsblatt) oraz w skali 1:25 000 w rożnych wariantach (powiększenia wigowskich „setek”, przedruki polskiej mapy 1:25 000, mieszanki powiększeń mapy WIG w skali 100K i mapy WIG w skali 25K, lub nowe mapy opracowane na podstawie polskich materiałów przejętych po kampanii wrześniowej. Kilkanaście przykładów takich map dostępnych jest w dziale map WIG 1:25000. Ogólnie mˇwiąc, o ile RfL zajmował się mapami III Rzeszy i terenów do niej przyłączonych, wydział Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens drukował mapy na potrzeby niemieckiej armii, głównie obszarów, na których toczyły się walki. Mapy tak sygnowane pochodzą z lat 1940 – 1945.

 

• IV Mil.-Geo. (Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen), zajmował się przygotowaniem materiałów, w tym map ogólnych, szczegółowych i planów miast, dotyczących państw, które stały się, lub mogłyby być celem ataku III Rzeszy.

 

Uwaga: mapy oraz plany miast wykonane przez IV Mil.-Geo zostaną przeniesione na oddzielna pod-stronę,

 

• Generalstab der Luftwaffe, 7 Abteilung, wykorzystujący istniejące już przedruki map polskich, radzieckich i innych, np. mapy niemieckie ▄bersichtskarte von Mitteleuropa, jako mapy lotnicze.

 

Inne skany poniżej to dość przypadkowy zbiór map turystycznych i przeglądowych różnych wydawnictw niemieckich, które wpadły nam w ręce.

Mapy uporządkowane są chronologicznie, tzn. (-1918), (1919-1945), następnym kryterium jest skala

Please note some files below are large, up to 90Mb, so we recommend you do NOT try to open them in your browser, as this is likely to crash it. We recommend downloading your chosen file(s) to your computer (mouse right-click, then “save as...”) and then opening the file your desktop or wherever you saved it to, using an image handling software (Irfanview, Photoshop, Global Mapper, etc).
 

This page presents German maps of Poland and other Central and East European Countries. The bulk of maps come from either Königlich Preußischen Landesaufnahme, (until 1918) or its successor, Reichsamt für Landesaufnahme (1921 – 1945).

 

German maps in 1:25 000 (so-called Messtischblatt or Topographische Karte, TK) can be downloaded from Mapster

 

Some of the maps below were published by the following German institutions:

 

• OKH/Gen St d. H (Oberkommando des Heeres / Generalstab des Heeres), Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens. This army unit, in parallel work to that by the RfL, produced maps of Central Europe (and the rest of the world) for the use by Wehrmacht. The area of Poland was covered by reprinted pre-war Polish maps in 1:100 000 scale (four joint sheets, as, per German Einheitsblatt) and in 1:25 000 scale, the latter either as a blown-up copy of a Polish 1:100K map, straight reprint of a pre-war Polish 1:25,000 W.I.G. map or new maps based on captured Polish cartographic materials. Several examples are available for download in the WIG 1:25 000 map section. In general, the RfL printed maps of the 3rd Reich and of the annexed areas for German administrative and economy-related purposes, whereas the “Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens” printed maps for Wehrmacht in their defence of the Eastern Front. Maps available from this source are dated 1940 – 1945.
 

• IV Mil.-Geo. (Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen) prepared materials, including general and detailed maps and plans, on the countries which were within the scope of interest (i.e. potential invasion) of the Third Reich.

 

Please note that maps and town plans by the IV Mil.-Geo will be moved to a separate page - eventually.

 

• Generalstab der Luftwaffe, 7 Abteilung, which, originally, took advantage of available (bought or captured) Polish and Russian maps used as a basis of “Ubersichtskarte von Mitteleuropa”, with overprinted information for air navigation.

Other scans below are a somewhat random collection of German tourist, general and administrative maps which we have come across.

The maps are listed in a chronological order, i.e. (-1918), (1919-1945); the second criterion is scale.

 

 

Skróty  / Abbreviations

KdwR – Karte des westlichen Rußlands (1:100 000)

ÜvM – Übersichtskarte von Mitteleuropa (1:300 000)

KDR – Karte des deutschen Reiches (1:100 000)

OstE – Ost Europa (1:300 000)

KvM – Karte von Mitteleuropa (1:500 000)

WK – Weltkarte (1: 1M)

WIG – Wojskowy Instytut Geograficzny, mapa taktyczna (1:100 000)

KPL – K÷niglich Preu▀ischen Landesaufnahme ( - 1918)

RfL – Reichsamt für Landesaufnahme (1920 - 1945)

 

 

 

 

1918 - 1945

 

Mapa 1:25 000 (Mestischblatt).

Arkusze tej mapy dostępne są TUTAJ

Poniżej przedstawiamy dwa ciekawe indeksy tej mapy (część wschodnia), z roku 1940 i 1942. Poszukujemy indeksu z roku 1944/45!

A large number of detailed, 1:25 000 "Messtischblatt" map is available HERE

Below you can download two interesting index sheets, from 1940 and from 1942. We're looking for an index sheet dated 1944/45

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

skala

scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000

Übersichtskarte Nr. 1 Östliche Hälfte

-

-

3

30

?

1940

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Topografische Karten (Meßtischblätter) 1:25 000 Östliche Hälfte

-

-

3

15

?

1942

Reichsamt für Landesaufnahme

 

 

 

 

Mapa niemiecka (Deutsche Karte) w skali 1:50 000, nigdy nie została wdrożona w Rzeszy na dużą skale, (oprócz terenu płd. Niemiec, np. Bawarii, gdzie mapy w tej skali były tworzone znacznie wcześniej). Objęła głównie tereny wokół Berlina oraz - podobno - wydrukowano ok. 30 - 50 arkuszy z „rejonu dolnej Odry” i kilka na Pomorzu.

 

German map (Deutsche Karte) in 1:50 000 scale; for various reasons this type was never implemented in the III Reich on a large scale (1:50 000 complete coverage  of Bavaria was a much earlier and a dissimilar project). The only sheets known are those around Berlin and approx 30 - 40 (number unverified) sheets from the "area of Lower Oder" of which we have just 6 sheets.

 

Tytuł arkusza

sheet title

skala

scale

kolory

colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Deutsche Karte 272 Landsberg a.d.W.

1:50 000

3

42

400

1939

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Deutsche Karte 273 Schwerin a. d. W.

1:50 000

3

38.6

400

1939

RfL

 

Deutsche Karte 247 Soldin

1:50 000

3

44.1

400

1939

RfL

 

Deutsche Karte 248 Friedeberg i. d. Neum.

1:50 000

3

39

400

1939

RfL

 

Deutsche Karte 297 Zielenzig

1:50 000

3

50

400

1939

RfL

 

Deutsche Karte 298 Meseritz

1:50 000

3

35.7

400

1939

RfL

 
 

 

 

 

 

Najbardziej znana mapa niemiecka, Karte des Deutschen Reiches, tzw. „Generalstabskarte”, w wersji 4-arkuszowej często oznaczona, jako "Einheitsblatt" lub „Grossblatt”.

 

The flagship German map "Karte des Deutschen Reiches", also referred to as "Grossblatt" and "Generalstabskarte", here in the 4-sheet version often called "Einheitsblatt".

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ
type

skala
scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

 

Übersichtsblatt der Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches

index

-

cz-b

b/w

7.5

300

1934

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Grossblätter der Karte des Deutschen Reiches

index

-

cz-b

b/w

14.5

400

1942

RfL

rowniez arkusze z terenow przylaczonych do III Rzeszy

also showing sheet numbers of the territories incorporated into III Reich.

 

Grossblatt 4

Labiau - Cranz

KDR

1:100 000

k

c

40

400

01.1945
(10.1944)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Berichtigung: Ie Kart.-Druck.-Abt. (mot) 530 / X.44

Druck: Ie Kart.-Druck.-Abt. (mot)530 / I 45

Grossblatt Nr. 6

Schlosserg

KDR

1:100 000

k

c

53

400

1939

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Grossblatt Nr. 6

Schlosserg

KDR

1:100 000

k

c

35

400

1939

Reichsamt für Landesaufnahme

uszkodzony (brak 1/3 prawego konca mapy

sheet incomplete, right 1/3 missing, used to print late edition of 1:25 000 Messtischblatt on the reverse

Grossblatt 11

Lanzig-Stolpmünde-Rügenwalde-Stolp

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

27.1

400

1940

RfL

Ausgabe F

Einheitsblatt Nr. 12

Leba - Ossecken - Laünburg i.Pom.- Neustadt i.Westpr.- Lupow - Karthaus

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

41.4

400

1924

RfL

z granica polsko-niemiecka

showing German-Polish border

Einheitsblatt Nr. 13
Danzig Putzig

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

35

400

1935

RfL

 

Grossblatt 13
Danzig - Putzig

KDR

1:100 00

cz-b

b/w

18.4

400

1944

(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt 14
Braunsberg - Pillau

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

33.9

400

1940

RfL

Ausgabe F

Grossblatt 14
Braunsberg - Pillau

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

26.2

300

06.1944
(1939)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt 15
Königsberg (Pr.)-Wehlau Pr.
(kolor / colour)

KDR

1:100 000

k

c

37.7

400

1939

RfL

 

Grossblatt 15
Königsberg (Pr.)-Wehlau Pr.

KDR

1:100 000

cz-b

b/w

28

400

1939

RfL

 

Grossblatt 15
Königsberg (Pr.)-Wehlau Pr.

KDR

1:100 000

k
c

51.4

400

12.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt 16a
Gumbinnen Insterburg Goldap

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

48

400

1939

RfL

 

Grossblatt 23
Greifenberg i. Pom.-Treptow a.d. Rega-Wollin

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

21.5

400

1941

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 24
Köslin-Kolberg-Belgard

KDR

1:100 000

k
c

40

400

1927

RfL

 

Grossblatt 24 Köslin - Kolberg - Belgard

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

39.6

400

1940

RfL

 

Grossblatt 25
Rummelsburg i. Pom. Büblitz-Pollnow

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

34.7

400

1940

RfL

Ausgabe F

Einheitsblatt Nr. 26
Bütow - Berent - Bruß - Czersk

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

34.7

400

1021

RfL

 

Grossblatt 26
Bütow-Berent-Bruß-Czersk

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

36.3

400

09.1943
1942

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 27
Marienburg - Pr. Stargard

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

41

400

1933

RfL

 

Einheitsblatt Nr 27 Marienburg

KDR +
WIG

1:100 000

cz-b
b/w

49

400

10.1936

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt 28
Elbing-Wormditt-Mohrungen

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

32.8

400

1939

RfL

Ausgabe F

Grossblatt 29
Allenstein-Heilsberg-Sensburg

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

38.4

400

1939

RfL

 

Grossblatt 29
Allenstein - Heilsberg - Sensburg
(1944)

KDR

1:100 000

k
c

45

400

11.1944

RfL
(?)

Deutsche Heereskarte

Eiheitsblatt Nr. 30
Rastenburg - Grabowen - Marggrabowa - Nikolaiken - Arys - Lyck

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

49.5

400

1922

RfL

Duzy arkusz, ktory w pozniejszych latach zostal podzielony na 30a i 30b
A large sheet which later was split into Eb 30a and Eb30b

Grossblatt 30a
Rastenburg - Lötzen - Arys
(1939)

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

40

400

1939

RfL

 

Grossblatt 30a
Rastenburg - Lötzen - Arys

KDR

1:100 000

k
c

46

400

(1941)
03.1942

RfL

 

Grossblatt Nr.30b
Treuburg

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

29.6

400

1940

RfL

Sonderausgabe XI.40! Nur für den Dienstgebrauch!
mapa pokazująca przebieg granicy radziecko-niemieckiej po rozbiorze Polski w 1939
map showing German-Soviet border in the East Prussia (Ostrpreussen) after the partition of Poland in 1939

Grossblatt Nr 30b
Treuburg

WIG + KDR

1:100 000

k
c

28.9

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Einheitsblatt Nr. 38
Stettin

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

40.06

400

 

RfL

 

Grossblatt 38
Stettin-Stargard i. Pom

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

31.6

400

1940

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 39
Labes - Falkenburg - Kallies

KDR

1:100 000

k
c

30.1

400

 

RfL

 

Grossblatt 40
Neustettin - Flatow

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

24.7

400

1941

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 41
Schlochau

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

38.9

400

1940/41
(?)

RfL

3 x WIG 100K + 1 x KDR / WIG

Einheitsblatt Nr. 42
Marienwerder-Graudenz

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

32.4

400

1934

RfL

 

Grossblatt 42
Marienwerder- Graudenz

KDR / WIG

1:100 00

k
c

37.9

400

10.1944
(07. 1944)
(1942)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(RfL 1942)

Ortsnamen XX. AK, Stand X.44

Grossblatt Nr. 44

Ortelsburg

KDR + WIG

1:100 000

cz-b
b/w

46

400

02.1939

RfL

Sonderausgabe XI.40! Nur für den Dienstgebrauch!
arkusz niewazny (Ungültig), na odwrocie Grossblatt Nr 339 Soldau
sheet cancelled (Ungültig), reverse holds a Grossblatt Nr. 339 Soldau

Grossblatt 45 Johannisburg-Gehlenburg-Kolno

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

29.4

400

07.1944

RfL

 

Grossblatt 45a
Prostken - Suchowola - Goniadz - Knyszyn

WIG + KDR

1:100 000

k
c

27.4

400

1941

RfL

 

Grossblatt 52
Templin-Schwedt-Bad Breiendwalde a.d.O

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

34.1

400

1940

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 53
Königsberg i. d. N.-Pyritz-Soldin

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

38.2

400

1936

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 53
Königsberg i. d. N.-Pyritz-Soldin

KDR

1:100 000

k
c

38.6

400

1931

RfL

 

Grossblatt 54
Arnswalde-Schloppe-Friedeberg (Nm.)

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

44.9

400

1938

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 55
Schneidemühl

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

34.2

400

1941

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
3 x WIG + 1 x KDR, czerwony nadruk zniemczonych nazw polskich miejscowości
red overprint for the German place-names replacing the Polish ones

Grossblatt 55
Schneidemühl

KDR

1:100 000

k
c

29.7

400

1941

RfL

kolorowe (ladne) wydanie powyzszego arkusza z tego samego roku
colur variant of the same sheet, same year

Einheitsblatt Nr. 56
Bromberg

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

33.2

400

11.1937

RfL

(?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt 56
Bromberg - Hohensalza

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

37

400

1941

RfL

 

Grossblatt 57
Thorn - Gollub - Leipe

KDR / WIG

1:100 000

k
c

32

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(RfL 1942)
 

mapa niekompletna - rozcieta w poziomie na pol i "sklejona" w oprogramowaniu, jednak nie jest idealna.
Please note the maps is incomplete - paper copy was originally cut in half. The halves were scanned and put together, but the result is not perfect.
 

Grossblatt 66
Frankfurt (Oder) Küstrin-Landsberg (Warthe)-Zielenzig

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

31.9

400

1940

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 67

Meseritz - Birnbaum

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

 

400

1930

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 68

Posen

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

33.9

400

1930

RfL

4 x KDR

Grossblatt 69
Gnesen Wreschen

KDR

1:100 000

k
c

31

400

1942

RfL

 

Grossblatt Nr. 69a
Włocławek

KDR / WIG

1:100 000

cz-b
b/w

41

400

10.1937

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Einheitsblatt Nr. 78
Fürstenberg-Crossen-Guben-Sommerfeld

KDR

1:100 000

k
c

39

400

1921

RfL
(Preußischen Landesaufnahme)

 

Einheitsblatt Nr. 78
Fürstenberg-Crossen-Guben-Sommerfeld(1934)

KDR

1:100 000

k
c

40.1

400

1934

RfL

 

Grossblatt Nr. 80
Geyersdorf

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

37

400

1940

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
czerwony nadruk zniemczonych nazw polskich miejscowości
red overprint for the German place-names replacing the Polish ones

Einheitsblatt Nr. 81
Kalisch

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

31

400

11.1937

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
4 x WIG 100K

Einheitsblatt Nr. 90
Spremberg-Sorau-Niesky-Kohlfuhrt

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

32.9

400

1922

RfL

 

Grossblatt 3334

KDR

1:000 000

3

35

400

1939

RfL

interesujacy arkusz, pomiedzy Gb 91 i Gb 103,pokazuje nowa, nigdy nie wprowadzona na duza skale, numeracje Grossblatttow. Plan miasta Liegnitz na odwrocie. (dostepny na podstronie Plany Miast)
an interesting sheet, between Gb 91 and GB 103,showing a new numbering system which was, however, never introduced widely. Reverse holds a plan of Liegnitz, which you can see in the Town plans subpage.

Grossblatt 92
Guhrau-Wohlau-Rawitsch

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

35.1

400

1940

RfL

czerwony nadruk zniemczonych nazw polskich miejscowości
red overprint for the German place-names replacing the Polish ones

Einheitsblatt Nr. 92
Trebnitz

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

33.4

400

11.1937

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
WIG + KDR

Grossblatt Nr. 93
Gross Wartenburg

KDR + WIG

1:100 000

cz-b
b/w

37.6

400

1940

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
4 x WIG + KDR,
czerwony nadruk zniemczonych nazw polskich miejscowości
red overprint for the German place-names replacing the Polish ones

Grossblatt 93
Krotoschin - Grabow - Gross Wartenberg

KDR
+ WIG

1:100 000

cz-b
b/w

31.3

400

12.1944
(1942)

Kriegskarten und Vermessungs Amt 2

Ortsnamen: Stand VIII 44

Grossblatt 102
Bautzen-Görlitz-Zittau (Oberlausitz)

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

40.3

400

1938

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 103
Liegnitz-Hirschberg (Riesengebirge)

KDR

1:100 000

k
c

41.8

400

1932

RfL

Legnica - Jelenia Góra (Karkonosze)

Grossblatt Nr. 104
Breslau - Schweidnitz

KDR

1:100 000

k
c

40

400

1929

RfL

 

Grossblatt 104
Breslau - Schweidnitz

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

40

400

1940

RfL

 

Grossblat Nr. 105
Öls-Brieg Kreuzburg O.S.

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

35.6

400

1941

RfL

czerwony nadruk zniemczonych nazw polskich miejscowości
red overprint for the German place-names replacing the Polish ones

Einheitsblatt Nr. 106
Rosenberg i. Oberschl

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

38.9

400

01.1938

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
granica polsko-niemiecka, 3 x WIG 100K + KDR
red overprint for the German place-names replacing the Polish ones
Polish-German border

Grossblatt 106
Welun - Rosenberg - O.S. Tschenstochau

KDR + WIG

1:100 000

k
c

29.3

400

11.1944
(10.1944)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens?
(orig. RfL)

Ausgabe 3

Ortsnamen: Stand VIII 44

Grossblatt Nr. 114
Sayda - Teplitz - Aussig

KDR

1:100 000

k
c

34.4

400

1933

Reichsamt für Landesaufnahme &
Landesaufnahme Sachsen

 

Grossblatt 114
Teplitz - Schönau - Aussig - Raudnitz

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

40.7

400

1941

RfL

Vorläufige Ausgabe! Pokazuje rowniez wlaczone do Rzeszy terytorium czechoslowackie
Temporary edition, showing also Czech territory incorporated into III Reich

Einheitsblatt Nr.115
Friedland i. Schl

KDR

1:100 000

k
c

20.2

400

1932

RfL

 

Grossblatt 115
Schneekoppe-Friedland (Bez.Breslau) - Königinhof-Hummelstadt

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

37.4

400

1941

RfL

Vorlaufige Ausgabe!

Grossblatt Nr. 116
Neisse

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

35

400

01.1938

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
granica polsko-niemiecka
Polish-German border

Einheitsblatt Nr. 116
Glatz - Münsterberg

KDR

1:100 000

k
c

42

400

1935

RfL

 

Einheitsblatt Nr. 116
Glatz - Münsterberg

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

36.5

400

?

RfL

mapa niekompletna (brak 1/4 dolnej czesci mapy)

sheet incomplete, bottom 1/4 of the map missing

Großblatt nr. 116
Glatz - Münsterberg

KDR

1:100 000

k

c

44.4

300

04.1945
(03.1945)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

ostatnie wydanie, kwiecien 1945 r
last edition, April 1945
Skan otrzymany od kolegow z Czech
Scan received courtesy of our Czech friends

Grossblatt 117
Grottkau - Oppeln - Neisse (Ost) - Cosel

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

41.1

400

1935

RfL

 

Grossblatt 117
Grottkau - Oppeln - Neisse (Ost) - Cosel (1944)

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

25

400

12.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

this is an "unchanged reprint" of the map directly above, poor print quality
niezmieniony przedruk mapy powyzej, gorsza jakosc druku

Grossblatt Nr. 118
Gleiwitz

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

36.9

400

01.1938

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
granica polsko-niemiecka
Polish-German border

Grossblatt 125
Marienbad - Karlsbad

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

39.1

400

1941

RfL

Vorläufige Ausgabe!

Grossblatt 126
Mittelwalde - Kamnitz - Böhm.Trübau - Mëhr

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

58.6

600

1941

RfL

Vorlaufige Ausgabe!
wydanie tymczasowe
temporary edition

Grossblatt Nr. 127
Ratibor

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

35.5

400

02.1938

RfL

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
granica polsko-niemiecka i niemiecko-czechosłowacka
Polish-German and German-Czechoslovak borders

Grossblatt 127
Löbschütz - Ratibor - Freudenthal - Hultschin

KDR + CS

1:100 000

cz-b
b/w

38.6

400

1941

RfL

Vorlaufige Ausgabe!
wydanie tymczasowe
temporary edition

Grossblatt Nr. 127
Leobschuetz-Ratibor-Freudenthal-Hultschin

KDR +  CS

1:100 000

k
c

35.6

300

03.1945

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

ostatnie wydanie, marzec 1945 r
last edition, March 1945
Skan otrzymany od kolegow z Czech
Scan received courtesy of our Czech friends

Grossblatt 128 Rybnik - Freistadt - Pleß

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

42

400

09.1943

RfL

"mit vorläufigen Ortsnamenänderungen"

Beilage zur Zeitschrift Kriegskunst in Wort und Bild, XIII. Jahrgang

KDR

1:100 000

k
c

16.3

400

1936

RfL

mapa z obszarem od Jeleniej Góry na południe, częściowo pokrywa się z Einheitsblatt Nr 103 (Legnica - Jelenia Góra), choc pochodzi z wcześniejszego okresu map showing the area south of Jelenia Gora (ger. Hirchberg). The sheet partly overlaps with the Einheitsblatt Nr 103 (Legnica - Jelenia Gora),although it is dated earlier.

158 Tempelburg

KDR

1:100 000

k
c

16.7

400

1929

RfL

Czaplinek
Herausgegeben von der Preussischen Landesaufnahme 1879, Reichsamt für Landesaufnahme 1929
Beilage zur Zeitschrift Kriegskunst in Wort und Bild, X. Jahrgang

Grossblatt Nr. 31a
Emden

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

27

400

10.1939

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
Granica niemiecko-holenderska
German-Dutch border

Grossblat Nr 46
Haaren

 

1:100 000

cz-b
b/w

35.6

400

1939

RfL (?)

 

Grossblatt 61
Hannover - Celle - Peine

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

35.2

400

04.1935
(1939)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

Unveränderter Nachdruck

Einheitsblatt Nr. 70
Bocholt

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

54

400

01.1937

RfL
(?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
granica niemiecko-holenderska
German-Dutch border

Grossblat 73
Hildesheim - Holzminden - Seesen

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

39.7

400

1944
(1939)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt 97
Melsungen - Eschwege - Hersfeld - Eisenach

KDR

1:100 000

k
c

44.6

400

1944

RfL

 

Grossblatt Nr. 98
Erfurt - Gotha

KDR

1:100 000

k
c

45.7

400

1936

RfL

 

Grossblatt Nr. 143
Grafenau

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

45.6

400

01.1938

RfL
(?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
Granica niemiecko-czechoslowacka
German-Czechoslovak border

Grossblatt Nr. 144a
Luneville - Saarburg (Sarrebourg)

 

1:100 000

cz-b
b/w

47.7

400

1939

RfL
(?)

 

Grossblatt Nr. 151c
Belfort - Altkirch

 

1:100 000

cz-b
b/w

35.8

400

1939

RfL
(?)

 

Grossblatt 157
Kempten

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

41.2

400

1941

RfL

Sonderausgabe IV 1941 Nur für den Dienstgebrauch!
granica niemiecko-szwajcarska
German-Swiss border

Herbstübungen der 3 Division

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

109.36

400

1938

RfL

 
 

 

 

 

Niemieckie kopie polskiej mapy taktycznej WIG, z lat 1936 - 1945, arkusze zbiorowe (4 x), "wcielone" do systemu map niemieckich
German copies of Polish tactical map (WIG 1: 100 000), dated 1936 - 1945, joint sheets (4 x), incorporated into German mapping / indexing system

 

Tytuł arkusza
sheet title

typ
type

skala
scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok wydania
year

wydawca
publisher

uwagi
comments

 

 

Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 einschl. Sonderausgaben Polen und Litaün

index

-

3

1

300

1944

IV Mil.-Geo.

(Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen)

Indeks (1942 r.) „wydań specjalnych” niemieckich setek opartych na polskich „wigówkach”.
index sheet (1944) of the "Special edition" maps, generally copies of Polish 100K sheets (x4)

 

41/28 Ozorkow

WIG / KDR

1:100 000

k
c

18.3

400

1940

Reichsamt für Landesaufnahme

tereny włączone do III Rzeszy
area incorporated into III Reich

50/28 Saybusch

WIG / KDR

1:100 000

k
c

12.2

400

1940

Reichsamt für Landesaufnahme

tereny włączone do III Rzeszy
area incorporated into III Reich

39-28 Kłodawa 39-29
Gostynin

WIG / KDR

1:100 000

k
c

30.5

400

1940

Reichsamt für Landesaufnahme

"vorlaufige Ausgabe, auf Grund des ehemals polnischen Materials"
4 sklejone kopie wigowek, tereny Polski włączone do III Rzeszy po kampanii wrześniowej.
4 maps glued together, western Poland incorporated into III Reich after September 1939 campaign.

Grossblatt Nr. 307
Libau

KdwR

1:100 000

cz-b
b/w

31.3

400

1941
(?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

mapa niekompletna!
sheet incomplete!

Grossblatt Nr. 316
Rokiskis

KdwR

1:100 000

cz-b
b/w

26.9

400

1940

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

mapa niekompletna!
sheet incomplete!
 

Grossblatt Nr. 318
Raseiniai

               

Grossblatt Nr. 319
Kejdany

KdwR

1:100 000

3

37.7

400

1940

Reichsamt für Landesaufnahme
(?)

 

Grossblatt Nr. 320
Ponjewisch (Panevzys)

 

1:100 000

           

Grossblatt Nr. 321 Utena

WIG
+

1:100 000

k
c

27.5

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 322
Braclaw

               

Grossblatt Nr. 322a
Dzisna

WIG

1:100 000

k
c

40.7

400

08.1939

Reichsamt für Landesaufnahme
(?)

Sonderausgabe ! Nur für den Dienstgebrauch
mapa podkolorowana ręcznie
hand-coloured map

Grossblatt Nr. 323
Kowno (Kaün)

               

Grossblatt Nr. 324
Koschedoren

(Kaišiadorys)

 

1:100 000

k
c

30.8

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 325
Swieciany

KdwR

1:100 000

cz-b
b/w

13.5

200

12.1940

RfL (?)

z kolekcji pana Jacka Szulskiego

Grossblatt Nr. 326
Miadziol

               

Grossblatt Nr. 326a
Glebokie

WIG

1:100 000

3

27.9

400

08.1940

Reichsamt für Landesaufnahme
(?)

Sonderausgabe ! Nur für den Dienstgebrauch

Grossblatt Nr. 327
Marjampol

               

Grossblatt Nr. 328
Wilna

WIG

1:100 000

k
c

29.8

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblat Nr. 329
Oszmiana

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

39.1

400

11.1940

RfL (?)

Sonderausgabe XI.40

Grossblatt Nr. 330
Wilejka

WIG

1:100 000

3

46.3

400

09.1940

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 330a
Dołhinów

WIG

1:100 000

k
c

45.3

400

07.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! III.41
Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage Gen Std H Abt Kr Kart u Verm Wes (II)

Grossblatt Nr 331
Sejny

WIG

1:100 000

k
c

24

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa uszkodzona! Brak marginesow i ok 1/4 prawej strony mapy
map incomplete! missing margins and approx 1/4 of the map (right side)

Grossblatt Nr. 332
Lida

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

48.9

400

03.1938

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 333
Iwje

WIG

1:100 000

k
c

49.9

400

03.1941
(11.1940)

RfL (?)

bardzo ciekawy arkusz, reprodukcja ostatnich przed II w. sw. arkuszy map WIG z tego rejonu, o wiele bardziej aktualnych, od tych, ktore posiadamy w folderze Mapy WIG 1:100 000
v. interesting sheet, shows the last variant of WIG 100K map printed before WW2 (1939), much  newer than the original maps we have in the WIG 1:100 000 map folder

Grossblatt Nr. 334
Wolozyn

WIG

1:100 000

3

35.5

400

08.1939

RfL (?)

recznie rysowane marszruty
hand-drawn troop movements

Grossblatt Nr. 334a
Mińsk

WIG

1:100 000

k
c

43.6

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! III.41
Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage Gen Std H Abt Kr Kart u Verm Wes (II)

Grossblatt Nr. 335
Grodno (1941)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

34

400

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe !XI 40
Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 335
Grodno

WIG

1:100 000

k
c

29.3

400

07.1944
(04.1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Hergestellt im Auftrage Gen Std H Abt Kr Kart u Verm Wes (II)
Unveränderter Nachdruck VII. 44

Grossblatt Nr. 337
Nowogródek

WIG

1:100 000

k
c

42.1

400

1940
(03.1938)

RfL (?)

Sonderausgabe ! IX.40
Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 338
Stołpce

WIG

1:100 000

k
c

42

400

03.1941
(?)

RfL (?)

Sonderausgabe ! III.41 Nur für den Dienstgebrauch!
górna z dwóch map sklejonych ze sobą, tj. Stolpce + Nieswiez
top sheet of the Stolpce + Nieswiez set glued together.

Grossblatt Nr. 338a
Samochwałowicze

WIG

1:100 000

k
c

40.9

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! III.41
Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage Gen Std H Abt Kr Kart u Verm Wes (II)

Grossblatt Nr. 339
Soldau

KDR
+
WIG

1:100 000

k
c

45

400

01.1945
(12.1944)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ortsnamem: Stand XII. 44

Grossblatt 340
Mielau - Praschnitz - Zichenau - Mackeim

KDR
+
WIG

1:100 000

k
c

28.9

400

12.1944

Berichtigung u. Druck
Verm. -u. Kart. Abt. (mot) 620
(RfL 1944)

Ausgabe Nr. 3

Grossblatt Nr. 341
Łomża

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

30.6

400

03.1938

RfL (?)

Sonderausgabe ! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 341
Łomża

WIG

1:100 000

k
c

39.2

400

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe ! III.40 Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage Gen Std H Abt Kr Kart u Verm Wes (II)

Grossblatt Nr. 342
Białystok

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

37.7

400

03.1938

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 343
Świsłocz

WIG

1:100 000

k
c

50.6

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! IV.41 Nur für den Dienstgebrauch!
mapa uszkodzona (bez dolnej krawędzi)
map incomplete, used for paper to print another map on the reverse

Grossblatt Nr. 344
Wołkowysk

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

37.7

400

1941
(?)

RfL (?)

Sonderausgabe ! XI. 40.Nur für den Dienstgebrauch!
lewa z dwóch sklejonych map  tj. Wolkowysk + Baranowicze
left sheet of the Wolkowysk + Baranowicze sheets glued together

Grossblatt Nr. 345
Baranowitschi (Baranowicze)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

44.5

400

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe ! XI. 40. Nur für den Dienstgebrauch!
prawa z dwóch sklejonych map tj. Wolkowysk + Baranowicze
right sheet of the Wolkowysk + Baranowicze sheets glüd together

Grossblatt Nr. 346
Nieswiez

WIG

1:100 000

k
c

40.2

400

04.1941

RfL (?)

dolna  z dwóch map sklejonych ze soba, tj Stolpce + Nieswiez
bottom map of the sheets glued together (Stolpce + Nieswiez)

Grossblatt Nr. 346a
Słuck

WIG

1:100 000

k
c

28

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! II.41. Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 347
Plock

WIG

1:100 000

k
c

44

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! III. 1941 Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 347
Schröttersburg

WIG

1:100 000

k
c

33.6

400

12.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 4
prawdopodobnie ostatnie wydanie tego arkusza
probably the last edition of this sheet

Grossblatt Nr. 348
Warschau (Warszawa) Nord

WIG

1:100 000

b/w

43.7

400

05.1938

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 348
Warschau (Warszawa) Nord

WIG

1:100 000

k
c

35.6

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! III.41.Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
granica między III Rzesza a GG
border between III Reich and Generalgouvernment

Grossblatt Nr. 349
Wyszków

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

36.6

400

04.1938

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 350
Siemiatycze

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

38.5

400

03.1938

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 351
Białowieza

WIG

1:100 000

k
c

44.7

400

07.1944
(04.1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! IV. 41. Nur für den Dienstgebrauch!
Rückseite ungüldig!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
Unveränderter Nachdruck VII. 42 / D 402

Grossblatt Nr. 352
Prużana

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

41.4

400

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe ! XI. 40. Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 353
Lohiszyn

WIG

1:100 000

k

c

50.8

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVerm W

Grossblatt Nr. 354
Łuniniec Północ

               

Grossblatt Nr. 355
Ozorków

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

30.9

400

1940

RfL (?

Sonderausgabe ! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt_356
Kutno - Lowicz - Litzmannstadt - Skierniewice

WIG
(ED100)

1:100 000

k

c

26.1

400

10.1944

RfL (?)

Ausgabe Nr. 3
Ortsnamen: Stand VIII. 44

Grossblatt Nr. 357
Warschau (Warszawa) Süd

WIG

1:100 000

k
c

32.8

400

08.1944
(12.1942)
(11.1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe ! XI.40 Nur für den Dienstgebrauch
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
Nachdruck: Ie. Kart. Druck. Abt. (mat) 532 VIII.44.

Grossblatt Nr. 359
Łuków

WIG

1:100 000

k
c

42.5

400

07.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe XII.40.
GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 359
Łuków

3 x WIG
+
1 x KdwR

1:100 000

cz-b
b/w

40

400

04.1938

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch
WIG 100K + KdwR

Grossblatt 360
Brest Litowsk - Zabinka - Slawatycze - Maloryta

WIG

1:100 000

k
c

28.7

400

12.1942
(1941)

RfL

Vorläufige Ausgabe

Grossblatt Nr. 360
Brest-Litowsk (Brzesc nad Bugiem)

WIG

1:100 000

k
c

26.7

400

1944
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

interesting hand-drawn information
ciekawe informacje dodatkowe dodane kolorowym olowkiem

Grossblatt Nr. 361
Kobryn

               

Grossblatt Nr. 262
Pinsk

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

 

400

1939

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 362
Pinsk

WIG

1:100 000

k
c

27.3

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

 

Grossblatt Nr. 363 

Dawidgrodek

WIG

1:100 000

k
c

37.2

400

?

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens (?)

mapa niekompletna! (ok 3/4), na odwrocie mapa niemiecka w skali 1:25 000 (Messtischblatt)
incomplete sheet! (approx 3/4 available). German 1:25K Messtischblatt, 1944 on the reverse.

Grossblatt 363a
Mikaszewicze

WIG

1:100 000

k
c

44

400

1941/44

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 364
Zduńska Wola

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

33

400

03.1938

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt 364
Schieratz - Szczercow

WIG

1:100 000

k
c

30.5

400

1941

RfL

 

Grossblatt 365
Pabianice - Tomaszow Maz. - Petrikau - Opoczno

WIG
(Ed100)

1:100 000

k
c

29.4

400

11.1944
(10.1944)

RfL (?)

Ausgabe Nr. 3, DHG, HMN

Grossblatt Nr. 366
Radom

WIG

1:100 000

k
c

 

400

 

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 367
Pulawy

WIG

1:100 000

k
c

26.9

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 368
Lublin

WIG

1:100 000

k
c

34.9

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe III.40. Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 369
Wlodawa

WIG

1:100 000

k
c

50.3

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa uniewazniona, na odwrocie Grossblatt 127
sheet cancelled, Grossblatt 127 printed on the reverse

Grossblatt Nr. 370
Ratno

WIG

1:100 000

k
c

51.6

400

09.1939

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 371
Wlodzimierzec

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

33

400

1939
(?)

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 372
Sarny

WIG

1:100 000

cz-b + wody
b/w + waterways

31.2

400

12.1940

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 372a
Wojtkiewicze

               

Grossblatt 373
Radomsko-Przedbórz-Koniecpol-Wloszczowa

KDR
(WIG)

1:100 000

k
c

37.1

400

1944
(1941)

RfL

1. Vorlaufige Ausgabe!
Auf Grund des ehamals polnischen Materials.
Unverënderter Nachdruck IV. 1944 / D402

Grossblatt Nr. 374
Kielce

WIG

1:100 000

k
c

27.3

300

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe XII.40. Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 375
Opatów

WIG

1:100 000

k
c

36.1

400

03.1941
(12.1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! XII.40.
Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 375
Opatow(1944)

WIG

1:100 000

k
c

31

400

07.1944
(03.1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe XII.40.
Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
Nachdrück: 1e Kart. Druck. Abt. (mot) 532 VIII44

Grossblatt Nr. 376
Krasnystaw

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

25.7

400

07.1939

RfL

 

Grossblatt Nr. 376
Krasnystaw

WIG

1:100 000

k
c

48.3

400

07.1941
(03.1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! III.41
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 377
Chelm

WIG

1:100 000

k

c

37

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe III.41. Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 378
Kowel

 

1:100 000

           

Grossblatt Nr. 379
Kiwerce

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

32

400

(1939)
?

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 380
Kostopol

               

Grossblatt Nr. 380a
Emilczyn

WIG

1:100 000

k

c

41.4

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 381
Zawiercie

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

34.6

400

03.1938

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt 381
Zarki - Jedrzejow - Ilkenau - Miechow

WIG

1:100 000

k
c

33.9

400

1944

RfL

 

Grossblatt Nr. 382
Staszów(1939)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

45.4

400

04.1939

RfL (?)

Sonderausgabe!
Nur für den Dienstgebrauch!
WIG100 + K.d.w.Russlands

Grossblatt Nr. 382
Staszów(1940)

WIG

1:100 000

k
c

25.9

400

1940

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe XII.40.
Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 382
Staszów

WIG

1:100 000

k
c

45.8

400

04.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 382
Staszów(1944)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

35.1

400

09.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Herausgegeben vom OKH / Gen St d H
Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens,
Herausgabe 1944
Herstellung: IX .44 (D416) Druck: IX.44 (D416)
Deutsches Reich (Gen. Gouv).

Grossblatt Nr. 383
Sandomierz (1937)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

30.6

400

10.1937

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
3 x Karte d.w.Russlands, 1 x K.u.K.

Grossblatt Nr. 383
Sandomierz (1941)

WIG

1:100 000

k
c

38.1

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! XII. 40. Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 384
Zamość

WIG

1:100 000

k
c

34.6

400

07.1939

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr 385
Sokal

WIG

1:100 000

k
c

28

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! III. 1941 Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 386
Łuck

               

Grossblatt Nr. 387
Równe

               

Grossblatt Nr. 388a
Zwiahel

WIG

1:100 000

k

c

35.7

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr 389
Krakau (Krakow)

WIG

1:100 000

cz/b
b/w

57.2

400

(10.1940)
(?)

RfL (?)

 

Grossblatt 389
Krenau - Krakau - Wadowice - Wieliczka

WIG

1:100 000

k
c

40.6

400

06.1944
(10.43,
1942)

RfL

 

Grossblatt Nr. 390
Tarnów  (1938)

WIG + K.u.K.

1:100 000

cz-b
b/w

47

400

1938

RfL (?)

 

Grossblatt Nr 390
Tarnów(1940)

WIG

1:100 000

k
c

46

400

12.1940
(?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! XII.40  Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 391
Reichshof

WIG

1:100 000

k
c

44

400

04.1944
(12.1942)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Deutsche Heereskarte. Truppenausgabe Nr. 1 v. IV. 44

Grossblatt Nr. 391
Rzeszow

WIG

1:100 000

k
c

36.3

400

11.1940

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! XI.40

Grossblatt Nr 392
Przemyśl

WIG

1:100 000

k
c

35

400

10.1940

RfL (?)

Sonderausgabe! X. 41 Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 393
Lemberg (Lwów)

WIG

1:100 000

k
c

39

400

06.1940
(?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! VI. 41 Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 393
Lemberg (Lwow)

WIG

1:100 000

k
c

32.9

400

07.1944
(02.1944)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Deutsche Heereskarte, Truppenausgabe Nr. 1 v. II. 44
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
D.H.G. angerissen D416a II. 44
Druck: 1e Kart. Druck. Abt. (mot) 532 VII 44

Grossblatt Nr. 394
Brody

WIG

 1:100 000

 k
c

28.5

400

31.05.1944

IV Mil.-Geo

interesujace dodruki dodane przez komorke Mil.-Geo w Radomiu
interesting overprints added by a Mil.-Geo unit based in Radom

Grossblatt Nr. 395
Krzemieniec

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

31.1

400

1939

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 395
Krzemieniec

WIG

1:100 000

k
c

26.5

400

06.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr 396
Zaslaw

WIG

1:100 000

k
c

33.5

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

interesujace dodruki i poprawki
intersting overprints and corrections
 

Grossblatt Nr. 396a
Połonne

 WIG

1:100 000

k
c

34.7

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 411
Neumarkt (Nowy Targ)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

35.2

400

03.1939

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
Sheet of WIG map + Czechoslovakian 1:75K, reduced to 100K
Interesting overprint for German Gauss-Krüger grid.

Grossblatt 410
Teschen - Saybusch - Turzovka - Ujsoly

WIG +

CS

1:100 000

k
c

57

400

 

RfL

 

Grossblatt  411
Babia Góra-Rabka-Chyżne-Zakopane

KDR
(WIG)

1:100 000

k
c

34.4

400

04.1944
(11.1943)
(1942)

RfL

Vorlaufige Ausgabe!
Auf Grund des ehemals polnischen Materials.
minor place-name and border information overprinted, dated 11.1943.
Area incorporated into III Reich, therefore issüd by the RfL

Grossblatt Nr. 411
Babia Gora-Rabka-Chyzne-Zakopane

KDR
(WIG)

1:100 000

k

c

27.2

300

03.1945
(IX 1944)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
Ie Kart. Abt. (mot) 532

ostatnie wydanie, marzec 1945 r
last edition, March 1945
Skan otrzymany od kolegow z Czech
Scan received courtesy of our Czech friends

Grossblatt Nr. 412
Gorlice

WIG

1:100 000

k
c

44.2

400

04.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Deutsche Heereskarte  Nicht fur die Offentlichkeit bestimmt!
Truppenasugabe Nr. 1 v. IV. 44
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes (II),
D.H.G. angerissen D416 IV. 44 Druck: D416 IV. 44

Grossblatt Nr. 412
Gorlice

WIG

1:100 000

k
c

38.2

400

12.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Herstellung XII. 44 (D416) Druck: XII. 44 (D416) Ausgabe Nr. 3
Politische Grenzen: Stand: XI.1943

Grossblatt Nr. 413
Jasło

WIG

1:100 000

k
c

42.3

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe XII.40.
Nur für den Dienstgebrauch!
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)

Grossblatt Nr. 413
Jasło

WIG

1:100 000

k
c

30.5

300

12.1942
(12.1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Skan otrzymany od kolegow z Czech
Scan received courtesy of our Czech friends

Grossblatt Nr. 414
Sambor

WIG

1:100 000

k
c

29.8

400

10.1940

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

 

Grossblatt Nr. 414
Sambor

WIG
(Ed100

1:100 000

k
c

29.1

400

07.1944
(02.1944)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

DHG (angerissen)
Ausgabe Nr. 1 II.44

Grossblatt Nr. 414
Sambor

WIG

1:100 000

k
c

47.9

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe! III 41
Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes (II),

Grossblatt Nr. 415
Stryi

 WIG

1:100 000

k
c

44.4

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 416
Brzeżany

WIG

1:100 000

k
c

42.2

400

09.1939

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 417
Tarnopol

               

Grossblatt Nr. 417a
Proskuroff

 

1:100 000

k
c

31.9

400

04.1944
(11.43)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

na podstawie "map rosyjskich"
based on "Russian maps"

Grossblatt Nr. 424
Presov

KvS

1:100 000

k
c

17.4

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Truppenausgabe Nr. 1

Grossblatt Nr. 424
Presov

KvS

1:100 000

k
c

30.2

300

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2
Skan otrzymany od kolegow z Czech
Scan received courtesy of our Czech friends

Grossblatt Nr. 425
Humenne

KvS / KuK

1:100 000

k

c

45.4

400

1944 (?)

?

 

Grossblatt Nr. 426
Turka

WIG / K.u.K

1:100 000

cz-b
b/w

49.1

400

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!
mapa uniewazniona, Grossblatt 117 z XII 1944 na odwrocie
sheet cancelled, Grossblatt 117, dated XII 1944 printed on the reverse

Grossblatt Nr. 426
Turka

WIG
+ KuK (CS)

1:100 000

k
c

40.3

400

03.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
mapa niekompletna!  na odwrocie mapa niemiecka w skali 1:25 000
incomplete sheet! 1:25 000 map of GG printed on the reverse

Grossblatt Nr. 426
Turka

WIG
+ KuK (CS)

1:100 000

k
c

46.2

400

07.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa kompletna
complete sheet
Ausgabe Nr. 1, II 44,

Grossblatt nr. 427
Dolina

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

41

400

1939

RfL (?)

 

Grossblatt Nr. 427
Dolina

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

44.6

400

03.1941

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 428
Stanislau (Stanislawów)

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

41.8

400

03.1941
(?)

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 428
Stanislau (Stanislawow)

WIG

1:100 000

k
c

26.8

400

12.1942
(05.1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

 

Grossblatt Nr. 429
Buczacz

WIG

1:100 000

k
c

27

400

03.1941
(10.1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Grossblatt Nr. 439
Porohy

WIG /
K.u.K.
(CS)

1:100 000

k
c

40.5

400

12.1943
(04.1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Hergestellt im Auftrage GenStdHAbtfKrKartuVermWes. (II)
Nachdruck mit D.H.G. (angerissen) Kr. Kart. Abt.Verm.Amt Lemberg XII 43

Grossblatt Nr. 440
Kolomea (Kołomyja)

 

1:100 000

cz-b
b/w

39.9

400

1941

RfL (?)

kopia wydania przedwojennego (niemieckiej mapy), bez zadnych uaktualnien lub koloru
a copy (hurried?) of a pre-WW2 German map, no updates or colur

Grossblatt Nr. 441
Czernowitz

WIG / K.u.K.

1:100 000

k
c

44.4

400

03.1941
(07.1940)

RfL (?)

Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!

Grossblatt Nr. 441a
Kamieniec Podolski

WIG /
K.u.K.

1:100 000

k-c
cz-b b/w

32.7

400

06.1941

D.Mil.-Kart. Inst. Warschau
(Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens)

 

Grossblatt Nr. 453
Żabie

WIG

1:100 000

cz-b
b/w

44.7

400

09.1939

RfL

 

Warschau und Umgebung

WIG

1:100 000

k
c

47.9

400

05.1944

RfL
(?)

Ausgabe Nr.1 Nicht fur die Öffentlichkeit bestimmt!!
niemiecka mapa admin. Warszawy i okolic,  ok 1942 r
German administrative map, around Warsaw, approx. from 1942

 

 

„Kreiskarten” i „Umgebungskarten” (w skali 1:100 000) oparte na mapie „Karte des Deutschen Reiches”, pokazują dodatkowo granice administracyjne i obiekty interesujące dla turystów, np schroniska młodzieżowe, itd)

 

"Kreiskarten" and "Umgebungskarten", scale 1:100 000, based on Karte des Deutschen Reiches, they show additional information, e.g. administrative boundries and tourist-related information, such as youth hostels, etc.

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

skala

scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok wydania
year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Übersichtsblatt der Kreis und Umgebungskarten

index

-

cz-b
b/w

11.1

300

1924

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Übersichtskarte der Kreis-, Wander-, Umgebungs- und Sonderkarten

indeks

-

3

11.6

400

1932

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Übersichtsblatt der Umgebungs- und Sonderkarten

indeks

-

k

c

16.7

400

1939

Reichsamt für Landesaufnahme

 

 

Karte des Gebietes der Freien Stadt Danzig

KDR

1:100 000

k
c

49

400

1930

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Kreis Königsberg i. Pr. mit Samland

KDR

1:100 000

k
c

41.3

400

1928

RfL

 

Kreis Königsberg i. Pr. mit Samland

KDR

1:100 000

k

c

38.3

400

1934

RfL

 

Masurische Seen Blatt 1
(Kreise Angerburg und Lötzen)

KDR

1:100 000

3

40.1

400

1940

RfL

 

Masurische Seen Blatt 2
(Kreis Johannisburg)

KDR

1:100 000

3

30.8

400

1940

RfL

 

Umgebungskarte Elbing u. Marienburg

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

39.9

400

1922

RfL
(Königlich Preußischen Landesaufnahme)

mapa rozerwana na pół i „sklejona”, niestety nie jest idealna
map torn in halves and "stitched", unfortunately not perfect

Kreis Lyck

KDR

1:100 000

3

18.3

300

1929

RfL

 

Kreis Braunsberg

KDR

1:100 000

3

34.3

400

1939

RfL

 

Karte der Umgebung von Allenstein

KDR

1:100 000

3

32.6

400

1921
(1918)

RfL

 

Kreis Marienburg und Stuhm

KDR

1:100 000

3

19.1

400

1933

RfL

 

Kreise Glogau und Freistadt

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

26.4

400

1934

RfL

 

Kreis Crossen

KDR

1:100 000

3

46

400

1934

RfL

 

Kreis Lauban

KDR

1:100 000

k
c

23.5

400

10.1927

RfL

Sonderkarte, hergestellt vom RfL Berlin, Reichskartenstelle Moltkerstr.5

Kreis Breslau

KDR

1:100 000

3

38.1

400

1933

RfL

 

Stadt- und Lendkreis Breslau

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

30.2

400

1938

RfL

 

Kreis Wohlau

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

22.9

400

1942

RfL

 

Grafschaft Glatz

KDR

1:100 000

k
c

25

400

1932

RfL

 

Kreis Landsberg an der Warthe

KDR

1:100 000

3

54.5

400

03.1927 (?)
1921 (?)

RfL

Herausgegeben von der Königlich Preußischen Landesaufnahme

Kreis Reichenbach (Eulengebirge)

KDR

1:100 000

3

23.5

400

1934

RfL

 

Landkreise Tost - Gleiwitz und Beuthen -Tarnowitz

Stadtkreise Gleiwitz, Hindenburg O.S. und Beuthen O.S.

KDR

1:100 000

3

30.7

400

1943

RfL

 

Kreis Usedom - Wollin

KDR

1:100 000

3

27

400

1928

RfL

 

Umgebung von Stettin

KDR

1:100 000

k
c

49

400

1940
(1939)

RfL

Grenzberichtigung 1940

Umgebung von Stettin

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

47.7

400

1940

RfL

 

Kreis Neugard

KDR

1:100 000

3

38

400

?

RfL

 

Umgebung von Dt. Krone u. Schneidemühl

KDR

1:100 000

3

51.7

400

193

RfL

 

Umgebungskarte Angermünde und Schwedt

KDR

1:100 000

3

43.9

400

1922

RfL

 

Wandergebit Nördlich Breslau (Kreise Treibnitz und Militsch.)

KDR

1:100 000

cz-b
b/w

43.3

400

1929

RfL

 

Kreis Herzogtum Laünburg

KDR

1:100 000

3

28.3

400

1927

RfL

 

Umgebung von Würzburg

KDR

1:100 000

k
c

24.6

400

1941
(1939)

RfL

 
 

 

 

 

Niemieckie mapy ZSRR z lat 1939 - 1942 w skali 1:100 000, oparte na mapach radzieckich. Mamy ich zaledwie kilka, gdy nadarzy się okazja - przeskanujemy i udostępnimy kolejne.

 

German maps of the Soviet Union, 1939 - 1942, 1:100 000, based on the Soviet maps. There were plenty of sheets as they covered a huge area. When we come across some more and have a chance to scan them, we will add them to the list.

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

skala
scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok wydania

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

 

Sonderausgabe Rußland 1:100 000

index

-

3

1.6

150

1944
(?)

IV Mil.-Geo.
(Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen)
(?)

 

Grundlagen zur Sonderausgabe Rußland  1:100 000

index

-

3

1.4

150

1944
(?)

IV Mil.-Geo.
(Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen)
(?)

 

Rußland 1:100 000 Originalkarten

index

-

3

5.6

150

1944
(?)

IV Mil.-Geo.
(Abteilung für Kriegskarten und Vermessungswesen)
(?)

 

O41 NW Liepaja

 

1:100 000

k
c

12.1

400

1940

   

M-36-X BELAJA ZERKOFF

KvR

1:100 000

k
c

19

300

?

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

mapa uszkodzona! brak marginesow i ok 1/3 czesci mapy, na odwrocie plan miasta Charkow (wkrotce!)
sheet incomplete! margins and approx 1/3 of the contents missing. Charkow city plan printed on the reverse (it will be added to the town plans page soon)

N-36-IX-West Ssuchinitschi-West

KvR

1:100 000

k
c

35.7

400

02.1943
(3 Ausgabe von Okt. 1942)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

Als Schiesskarte ungeeignet Truppenasugabe
3 Ausgabe vom Okt 1942
Kartogr. Bearbeitung u. Druck:
III (Verm.u.Kart.-Lehr.)/A.L.R.(mot) 3
Grundmaterial: Russische Originalkarten 1:100 000

P-36-X-Ost Ssortawalja

KvR

1:100 000

k
c

34.1

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 
 

 

 

Inne niemieckie mapy wojskowe z okresu II wojny światowej, głˇwnie z terytorium Europy Środkowej i Wschodniej, zazwyczaj, jak w przypadku terytorium II RP, były to kopie map lokalnych, np. rumuńskich, czy węgierskich. Kilka map niemiecko - rumuńskich pokazuje kresowe tereny graniczne II RP (Kołomyja, itd).

 

A collection of other German war-time maps, mainly from Central and Eastern Europe. As was the case with Poland, those maps were also copies of the locally produced, i.e. Romanian or Hungarian maps.

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

skala

scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok wydania
year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Deutsches Reich 1:50 000

(Gen. Gouv.) 383 A 1 Klimontow

Ed50

1:50 000

k

c

6.9

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

bardzo rzadki egzemplarz niemieckiej mapy w skali 1:50 000 opartej na powiekszeniu map WIG 1:25 000
a very rare example of German 1:50,000 map from the territory of occupied Poland, based on magnified WIG 1:25,000 maps.

Russland 1:50 000 N35-18-A Dryswiaty

Esu50

1:50 000

k

c

5.9

300

05.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

w oparciu o mape rosyjska 1:42,000 lub 1:84,000 z r. 1903-4, uaktualnienie: mapa radziecka 1:50,000 z r. 1930 Grossblatt Nr 322 (4 x WIG 1:100, 000)
zdjecia lotnicze: 1940 based on Russian 1:42,000 or 1:84,000 map, dated 1903-4, updated through Soviet 1:50,000 map, dated 1930, Grossblatt Nr 322 (4 x WIG 1:100,000) ,aerial photos dated: 1940
skan udostepniony dzieki uprzejmosci Aerogeodezijos Institutas (Instytutu Aerogeodezji) z Kowna
scan courtesy of Aerogeodezijos Institutas (Institute of Aerial Geodesy) from Kaunas, Lithuania.

Ostland 1:50 000 O-35-109 A Riga

 

1:50 000

k
c

31

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Estland - Lettland 1:100 000 Blatt Nr. 34 SO Valka (Walk)

 

1:100 000

k
c

15.1

400

1940
(?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

arkusz uszkodzony!
sheet incomplete!
prawdopodobnie kopia mapy radzieckiej
probably a copy of a Soviet map

Ostland 1:100 000 N-35-5 Sarassai

 

1:100 000

k
c

7.9

300

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

skan udostepniony dzieki uprzejmosci Aerogeodezijos Institutas (Instytutu Aerogeodezji) z Kowna
scan courtesy of Aerogeodezijos Institutas (Institute of Aerial Geodesy) from Kaunas, Lithuania.

Ostland 1:100 000 O-35-114 Lubana (400 dpi)

 

Ostland 1:100 000 O-35-114 Lubana (600 dpi)

 

1:100 000

k
c

14.4
21.4

400
600

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Rumeanien 1:100 000 Blatt-Nr. 2070 Grosswardein (Oradea)

Er

1:100  000

k
c

33.9

400

05.1944
(1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

granica wegiersko-rumunska z 30.08.1940
Romanian-Hungarian border line from 30.08.1940

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 3585 Kolomea

Er

1:100  000

k
c

31

400

05.1944
(1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Deutsche Heereskarte. Ausgabe Nr. 1.
przebieg granicy miedzy Polska (GG) a Rumunia
border line between Poland (GG) and Romania

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 4070 Piatra Neamt

Er

1:100  000

k
c

32.5

400

05.1944
(1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 4085 Cernauti (Tschernowitz)

Er

1:100  000

k
c

38.7

400

05.1944
(1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Deutsche Heereskarte. Ausgabe Nr. 1.
W oparciu o informacje z map w roznych skalach (lewy dolny rog mapy)
Based on numerous map info in various scales (see bottom right corner for details)

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 4590 Usita-Noua

Er

1:100  000

k
c

34.4

400

05.1944
(1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 5055 Galati (Galatz)

Er

1:100  000

k
c

23.1

400

1938
(?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa uszkodzona! brak marginesow i ok 1/3 czesci mapy, na odwrocie mapa Messtischblatt
sheet incomplete! margins and approx 1/3 of the contents missing, Messtischblatt sheet printed on the reverse.

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 5085 Mohilau

Er

1:100 000

k
c

29.9

400

 

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Rumänien 1:100 000 Blatt-Nr. 5535 Mangalia

Er

1:100 000

k
c

21.1

400

 

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Ungarn 1:75 000 SZENTES es KISKUNFELEGYHAZA Nr. 5364

 

1:75 00

k
c

17

400

11.1940
(09.1940)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

niemiecka kopia mapy wegierskiej z 1928 r
German copy of a Hungarian map (1928)

Slovakei 1:50 000
4161 2 Teschen Ost

Esl 50

1:50 000

k
c

13.6

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Slovakei 1:50 000
4564 1 Tisovec

Esl
50

1:50 000

k
c

12.6

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Slovakei 1:50 000
4568 Ost Uzhorod

Esl
50

1:50 000

k
c

8.9

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Ungarn 1:50 000
4763 Ost SALGOTARJAN

Esl
50

1:50 000

k
c

12.2

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Karte des Nordwestbalkan 1:50 000 (Ey 50)
Blatt Nr. 38/4 Crikvenica (Alte Bezeichnung Susak-4)

Ey 50

1:50 000

k
c

12.9

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Deutsche Karte 1:50 000 der Alpen- und Donau Reichsgaue
Blatt Nr. 4756/Ost Baden

Ed50

1:50 000

k
c

17.1

400

12.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Deutsche Karte 1:50 000
Blatt Nr. 4853 West Reichraming

Ed50

1:50 000

k
c

13.8

400

04.1945

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Generalkarte von Mitteleuropa, Balkan 1:200 000,
Blatt 33-45 VRSAC (WERSCHETZ)

 

1:200 000

k
c

13.9

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Klagenfurt u. Villach 5352

 

1:75 000

k
c

19.8

400

1938

RfL
(?)

 

Frankreich 1:50 000
Nr. XXXIV-13 Metz

 

1:50 000

k
c

19.4

400

09.1944

Kriegskarten- und Vermessungsamt 10

w oparciu o mape francuska 1:50 000 z r. 1933
based on French 1:50 000 map from 1933

Großbritannien und Irland 1:200 000
Blatt Nr. N29 SO 4 WATERFORD

Egb 200

1:200 000

k
c

21.2

400

11.1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

KARTE VON ENGLAND UND WALES 1:100 000
LONDON-Nord BLATT 29

 

1:100 000

k
c

33.3

400

08.1939

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
/ RfL
(?)

 

KARTE VON ENGLAND UND WALES 1:100 000
LONDON-Süd BLATT 34

 

1:100 000

k

c

25.2

400

08.1939

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
/ RfL
(?)

 

Italien 1:100 000
Blatt Nr. L33 SW 1c Venedig
(Wenecja / Venice)

Ei100

1:100 000

k
c

27.0

400

09.1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

DHG (Deutsch Heeresgitter), Qu M
Ausgabe Nr.2

Italien 1:100 000
Blatt Nr. Jot 33 NW 3c Trapani

Ei100

1:100 000

k
c

16.5

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Italien 1: 100 000
Blatt Nr. 77a Pola

Ei100

1:100 000

k
c

8.3

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa niekompletna!
sheet incomplete!
na odwrocie kolorowy Messtischblatt z dodrukowanymi nazwami miejscowosci po rosyjsku, prawd. uzywany w radzieckiej strefie okupacyjnej (mape udostepnimy)
reverse: Messtischblatt in colour, with place-names overprinted in Cyrilic, probably used in the Soviet ocupation zone (the reverse will be made available as well)

Standortkarte Kattowitz Südost.

 

1:50 000

cz-b
b/w

25.8

400

1943

RfL

 

Umgebung von Wien

 

1:75 000

k
c

55

400

1941

   

Treuburg

 

1:100 000
(?)

k
c

5.5

300

1944 - 1945

?

fragment mapy typu Grossblatt wydrukowany jako oddzielny arkusz, prawd. przez niemiecką drukarnię polową, ok. 1945 - uwaga - słaba jakość

A fragment of a Grossblatt sheet, printed as an individual map, probably by a German field print press, approx early 1945 - poor quality.

Suwalki

 

1:100 000
(?)

k

c

5.6

300

1944 - 1945

?

fragment mapy typu Grossblatt wydrukowany jako oddzielny arkusz, prawd. przez niemiecką drukarnię polową, ok. 1945 - uwaga - słaba jakość

a fragment of a Grossblatt sheet, printed as an individual map, probably by a German field print press, approx early 1945 - poor quality.

N-37-109-A OREL

 

1:50 000

?

k
c

18.5

400

1941
?

?

interesujaca "czolgowa" mapa radziecka z nadrukami niemieckimi, wykorzystana ponownie do druku mapy niemieckiej 1:25 000 Messtischblatt z Prus Wschodnich

an interesting Soviet "tank map" with German overprints, sheet almost complete, re-used to print a German 1:25 000 Messtischblatt from East Prussia on the reverse

 

 

Topografische Übersichtskarte des Deutsches Reiches 1:200 000

Ponieważ ten typ map rozwijany był po Iwojnie światowej, zamiast dzielić arkusze na te wydane do 1918 i na późniejsze, wszystkie dostępne będą wśród map z lat 1918 - 1945. Obecnie posiadamy ok 60 arkuszy tej mapy, postaramy sie je udostepnic po nowym roku.

Because this map type was further developed after World War 1, instead of splitting the sheets into those published by 1918 and those published later, we put them together further down this page, amongst the 1918 - 1945 maps. We currently have about 60 sheet of this map type, we'll try to scan and make them available after the new year.

 

Nazwa arkusza

Sheet title

Typ

type

kolor colour(s)

Rozmiar
File size

DPI

Rok

Year

Wydawca

Publisher

Uwagi

Comments

Topographische Übersichtskarte des Deutschen Reiches

TÜDR

-

 5.2

400

1939

 Reichsamt für Landesaufnahme

 
 

1 Memel

TÜDR

k

c

4.0

300

1915
(1913)

Königlich Preußischen Landesaufnahme

skan udostepniony dzieki uprzejmosci Aerogeodezijos Institutas (Instytutu Aerogeodezji) z Kowna
scan courtesy of Aerogeodezijos Institutas (Institute of Aerial Geodesy) from Kaunas, Lithuania.

30 Stolp(400 dpi)
 

30 Stolp(600 dpi)

TÜDR

3

17
 

27

400
 

600

1940

Reichsamt für Landesaufnahme

 

63 Neustettin(400 dpi)

TÜDR

3

8.2

400

1936

RfL

 

64  Schneidemühl (Verkehrskarte)

TÜDR

k
c

11

400

1917

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

80 Czarnikau

TÜDR

3

17.9

400

1902

Königlich Preußischen Landesaufnahme

 

116 Dresden

TÜDR

3

8.1

400

?

RfL

arkusz bez marginesow
sheet lacks margins

117 Görlitz

TÜDR

k
c

8.3

400

1922

RfL

arkusz bez marginesow
sheet lacks margins

130 Koenigstein

TÜDR

k
c

9.1

400

1921

RfL

arkusz bez marginesow
sheet lacks margins

131 Zittau

TÜDR

k
c

9.6

400

1922

RfL

arkusz bez marginesow
sheet lacks margins

119 Breslau

TÜDR

3

8.9

400

1939

RfL

 

 

Mapy  z lat 1919 - 1945 w skali 1:300 000. Wczesne arkusze (Frankfurt, Königsberg) to przedruki map Königlich Preußischen Landesaufnahme, sprzed pierwszej wojny światowej. Od ok. Połowy lat 30. zaczęto kopiować mapy polskie (mapa operacyjna WIG 1:300 000), a w czasie II wojny światowej, również wykorzystywać mapy radzieckie w skali 1:100 000.

 

German 1:300 000 map (1919 - 1945). Some sheets below, e.g. "Frankfurt", "Königsberg" are reprinted earlier sheets originally made by Königlich Preußischen Landesaufnahme before WW1, Approx from 1930s onwards the series was based on a Polish 1:300 000 operational map by WIG, during WW2 also Soviet maps in 1:100 000 scale were used, especially for the second edition (Ausgabe 2, from 1942 onwards) when more Soviet cartographic materials fell into German hands.

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

kolory
colour

Mb

dpi

rok wydania

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Übersicht der Karten E 300

index

cz-b
b/w

2.6

300

1942 (?)

Kart.-Druck.-Abt. 530

 

Sonderausgabe Osten

1:300 000

index

3

4.9

300

Stand:

28. IX.1942

IV Mil.-Geo

wszystkie arkusze mapy w skali 1:300 tys, wydane, w opracowaniu i planowane, od Polski na wschod.

all completed, in progress and planned sheets, from Poland eastwards

 

N 54 Neusterlitz

ÜvM

k
c

21.6

400

1936

Reichsamt für Landesaufnahme

 

O55 Kolberg

ÜvM

k
c

13.3

400

1938
(1900)

RfL

 

O 54 Stettin

ÜvM

k
c

14.5

400

1938
(1903)

RfL

Letzte Nachträge 1937

Görlitz (33)

ÜvM

k
c

19.3

400

1921
(?)

RfL

 

O 52 Görlitz

ÜvM

k
c

18.9

400

1929 (?)
(1906)

RfL

Einzelne Nachträge 1929

O 51 Prag

ÜvM

cz-b
b/w

17.4

400

1939
(1907)

RfL

 

O 51 Prag

ÜvM

k
c

23

400

01.1937

RfL
(?)

Sondesausgabe! Nur für den Dienstagebrauch!

O 51 Prag

ÜvM

k
c

17.8

400

1942

   

Bromberg (P54)

ÜvM

k
c

15.7

400

09.1933
(1902)

RfL

Letzte Nachträge 1930

P 53 Posen

ÜvM

k
c

17.2

400

08.1933
(1902)

RfL

 

P 53 Posen

ÜvM

k
c

17.7

400

05.1940
(1940, 1902)

Reichsamt für Landesaufnahme
Dtsch. Mil.-Kartogr. Institut Warschau

Nadruk zniemczonych nazw miejscowosci na terenach przylaczonych do III Rzeszy
New German place-names for the part of Poland incorporated into III Reich

P 53 Posen

ÜvE

k
c

23.9

400

01.1945

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

wydanie 3, prawdopodobnie ostatnie, styczeń 1940. Słaba jakość druku
3rd and las edition, Jan. 1940. Poor print quality

Oppeln (P51)

ÜvM

k
c

29.4

400

09.1927
(1902)

RfL (?)

Nachträge 1927

Reichs-Auto-Karte Oppeln

ÜvM

k
c

18.5

400

1939

RfL

 

P 50 Brünn

E

k
c

18.6

400

1944

 

 

P 49 Wien-Ost

ME

k
c

15.5

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Q 55 Danzig

ÜvM

cz-b
b/w

6.3

72

1929 (?)

RfL

Nachträge 192...
Usunięta data uaktualnienia arkusza.
Arkusz pochodzi ze strony MapyPomorza Gdańskiego
Date of the latest update removed
Sheet comes from the site MapyPomorza Gdańskiego

Q 55 Danzig

ÜvM

cz-b
b/w

14.2

400

1935

RfL

plik prawie identyczny jak powyzszy, w lepszej rozdzielczosci
file almost identical to the one above, but with higher resolution

Q 55 Danzig

ÜvM

k
c

21

400

09.1925
(1902)

RfL

Nachträge 1925

Q55 Danzig R55 Königsberg

ÜvM

3

24.6

400

?

   

Q 54 Marienwerder

ÜvM

k
c

17

400

10.1942
(1902)

Reichsamt für Landesaufnahme (?)

Letzte Nachträge 1941

Q 54 Marienwerder

(1944)

ÜvM

k
c

15.1

400

04.1944
(06.1943,
1942, 1902)

RfL + OKH

 

Q 53 Schröttersburg

ÜvE

k
c

15.3

400

09.1944
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Mitteleuropa 1:300 000
Ausgabe 2 Neu bearbeitet IX 44.

Q 52 Litzmannstadt

ÜvM

k
c

18.2

400

12.1944
(06.1944,
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 3

Q 50 Sillein

ÜvM

k
c

18.1

400

1930

Reichsamt für Landesaufnahme

 

Q 50 Sillein

ÜvM

k
c

17.3

400

1940

RfL

Ausgabe F
brak prawego marginesu / right margin missing

Q 50 Sillein

ME

k
c

18.8

400

09.1944
(06.1944,
1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

R 56 Tilsit

ÜvM

k
c

14.2

400

1941

RfL

 

R 55 Königsberg

ÜvM

k
c

18.6

400

1939
(1900)

Reichsamt für Landesaufnahme

Letzte Nachträge 1938

R 55 Königsberg
(1944)

OstE

k
c

19.5

400

1944
(01.1944,
1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2

R 54 Allenstein

ÜvM
+
WIG 300K

k
c

22.2

400

12.1936

RfL
(?)

 

R 54 Allenstein

(1944)

OstE

k
c

17

400

10.1944
(08.1943)
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2

R 53 Warschau

ÜvM
(WIG)

k
c

17.9

400

05.1937

RfL
(?)

Sondesausgabe! Nur für den Dienstagebrauch!

R 53 Warschau

ÜvM

k
c

16.4

400

1940
(1898)

Reichsamt für Landesaufnahme

Sondesausgabe! Nur für den Dienstagebrauch!
Ausgabe F

R 53 Warschau

OstE

k
c

17.3

400

01.1944
(10.1943)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Osteuropa 1:300 000.
Deutsche Heereskarte Nur für den Dienstgebrauch!
Ausgabe Nr. 2
Überarbeitet X.43

R 52 Radom

OstE

k
c

19.2

400

01.1944
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2
Nur für den Dienstagebrauch!

R 51 Kielce

ÜvM
(WIG)

cz-b
b/w

17.4

400

1941

Reichsamt für Landesaufnahme

Vorläufige Ausgabe!

R 51 Kielce

ÜvM

k
c

20.9

400

1941

RfL

Vorläufige Ausgabe!
kopia mapy polskiej WIG z 1938 r
a copy of a WIG map from 1938

R 51 Kielce

OstE

k
c

25.6

400

01.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

czesciowe uszkodzenie marginesow
margins partly missing

Krakau

ÜvM

k
c

18

400

1923
(1910)

Reichsamt für Landesaufnahme

Herausgegeben von der Kartogr. Abteilung der Kgl. Preuss. Landesaufnahme

R 50 Leutschau

OstE

k
c

20.7

400

10.1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Osteuropa 1:300 000. Deutsche Heereskarte
Nur für den Dienstgebrauch Ausgabe Nr. 2 Überarbeitet VII. 43

R 48 Debrecen

OstE

k
c

13.7

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

R 47 Arad

OstE

k
c

16.2

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

S 56 Schaulen

ÜvM

k
c

17.6

400

05.1941
(1940)
(1912)

Reichsamt für Landesaufnahme
(Preußischen Landesaufnahme)

Ausgabe F

S 55 Ebenrode (Stallupönen)

ÜvM

k
c

20.7

400

1940
(1899)

Reichsamt für Landesaufnahme
(Preußischen Landesaufnahme)

Ausgabe F

S 53 Brest Litowsk

ÜvM
(WIG)

k
c

16.9

400

03.1941
(WIG 1937)

RfL
(?)

Sonderausgabe !
Nur für den Dienstgebrauch!
Kopia mapy polskiej
Copy of Polish map

S 52 Lublin

ÜvM
(WIG)

k
c

19.9

400

09.1939
(WIG 1932)

RfL
(?)

Sondesausgabe! Nur für den Dienstagebrauch!

S 52 Lublin

OstE

k
c

19

400

01.1944
(07.1943, 1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 3

S 52 Lublin (Fliegerausgabe)

OstE

k
c

18.9

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesen /
Generalstab der Luftwaffe, 7. Abt.

 

S 51 Zamosc

ÜvM
(WIG)

k
c

18.5

400

09.1939
(WIG 1932)

Reichsamt für Landesaufnahme
(?)

Sondesausgabe! Nur für den Dienstagebrauch!

S 51 Zamosc

ÜvM
(WIG)

k
c

12.2

300

05.1941

 RfL (?)

Kopia mapy polskiej

Copy of Polish map

S 51 Tomaszow

OstE

k
c

18.9

400

10.1943
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesen

Ausgabe Nr. 2

S 50 Lemberg (Lwow)

ÜvM
(WIG)

k
c

16.1

400

03.1941
(WIG 1937)

Reichsamt für Landesaufnahme
(?)

Sondesausgabe IX 40 Nur für den Dienstagebrauch!
Kopia mapy polskiej
Copy of Polish map

S 50 Lemberg

(05.1944)

OstE

k
c

19.6

400

05.1944
(06.1943,
1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesen

 

S 50 Lemberg

(Luftwaffe)

OstE

k
c

19

400

05.1944
(06.1943,
1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesen /
Generalstab der Luftwaffe, 7. Abt.

Ausgabe Nr. 3

S 49 Munkacs

ÜvM
(WIG)

k
c

16.4

400

10.1940
(WIG 1929)

Reichsamt für Landesaufnahme (?)

Sondesausgabe IX 40
Nur für den Dienstagebrauch!

S 48 Sathmar

OstE

k
c

17.1

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

T 61 Helsinki (Helsingfors)

OstE

k
c

11.4

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

T 58 Walk (Valga)

OstE

k
c

15.5

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

T 55 Wilna

OstE

k
c

19.8

400

10.1943
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2

T 53 Pinsk

OstE

k
c

18.4

400

10.1943
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

T 52 Kowel

ÜvM
(WIG)

k
c

21

400

07.1938
(WIG 1933)

Reichsamt für Landesaufnahme (?)

 

T 51 Luck

ÜvM

k
c

16.2

400

03.1941
(WIG 1928)

RfL (?)

Sonderausgabe ! Nur für den Dienstgebrauch!
Kopia mapy polskiej
Copy of Polish map

T 51 Luzk

OstE

k
c

21.6

400

05.1944
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2

T 50 Tarnopol

OstE

k
c

14.5

400

05.1944
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa uszkodzona, brak gornego marginesu, na odwrocie nadruk powiekszenia mapy WIG do 1:25 000
top margin missing, reverse: blown up copy of a Polish (WIG) 100K map, scaled 1:25 000

T 49 Tschernowitz

OstE

k
c

20

400

06.1944
(1943)
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
+

OKL Lw. Fu. St. (7. Abt.)

Grundkartenwerk: Polnische Karte 1:300 000

T 48 Kimpolung

OstE

k
c

18.5

400

06.1944
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens /
Generalstab der Luftwaffe, 7. Abt.

OKL, Lw. Fü. St. (7. Abt.), 1944
based on Soviet 1:100 000 maps
w oparciu o mapy radzieckie 1:100 000
Luftwaffe edition with LWN
wyd. Luftwaffe, z LWN

T 46 Kronstadt

(wyd. Luftwaffe)

OstE

k
c

25.6

400

02.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesen /
Generalstab der Luftwaffe, 7. Abt.

Ausgabe Nr. 1
LMN (Luftwaffe Meldenetz)

U 60 Narwa (Narva)

OstE

k
c

11.2

400

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesen

 

U 56 Dwinsk (Dünaburg)

ÜvM

cz-b
b/w

20.7

400

1950 (?)
(1896)

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(?)

polaczenie oryginalnego wydawcy (KPL) sprzed I w. sw. i oznaczen arkusza z lat 1920 - 1945, byc moze powojenny reprint
Institut für Angewandte Geodesie
pre-WW1 publisher (KPL) + sheet nomination from later period suggests, potentially, a post-WW2 reprinted edition by Institut für Angewandte Geodesie

U 55 Wilejka

OstE

k

c

 

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

U 55 Wilejka

ÜvM

cz-b
b/w

20.7

400

1950 (?)
(1896)

Königlich Preußischen Landesaufnahme
(?)

polaczenie oryginalnego wydawcy (KPL) sprzed I w. sw. i oznaczen arkusza z lat 1920 - 1945, byc moze powojenny reprint
Institut für Angewandte Geodesie
pre-WW1 publisher (KPL) + sheet nomination from later period suggests, potentially, a post-WW2 reprinted edition by Institut für Angewandte Geodesie

U 54 Minsk

ÜvM
(WIG)

k
c

14.4

400

08.1938
(WIG 1928)

Reichsamt für Landesaufnahme (?)

Sonderausgabe !
Nur für den Dienstgebrauch!

U 54 Minsk

ÜvM
(WIG)

k
c

22.3

400

03.1941

RfL
(?)

Sonderausgabe !
Nur für den Dienstgebrauch
nadruk siatki

U 50 Ploskirow

OstE

k
c

14.2

400

07.1940
(WIG 1928)

RfL (?)

Sonderausgabe 7.40!
Nur für den Dienstagebrauch!
Herausgegeben 1928

U 50 Proskuroff

OstE

k
c

17.5

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

U 49 Kamieniec Podolski

ÜvM
(WIG)

k
c

19.6

400

07.1940

(WIG 1929?)

RfL (?)

 

U 47 Roman

ÜvM

k
c

20.7

400

05.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

mapa uniewazniona, na odwrocie mapa niemiecka 1:25 000 z terenu GG
sheet cancelled, German map (1:25 000) on the reverse

V 52 Owrucz

OstE

k
c

15.8

400

03.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Osteuropa 1:300 000 Deutsche Heereskarte
Nur für den Dienstgebrauch! Ausgabe Nr. 2
Grundkartenwerk: Russische karte 1:100 000
Herausgegeben vom OKH / Gen St  d H
Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens 1941 Überarbeitet V.43

V 49 Brazlaw

OstE

k
c

18.5

400

04.1943
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Generalstab der Luftwaffe, 7. Abt., 1943
based on Soviet 1:100 000 and 1:200 000 maps
w oparciu o mapy radzieckie 1:100 000 i 1:200 000
Luftwaffe edition with LWN
wyd. Luftwaffe, z LWN
nieznacznie uszkodzony (brak lewego margineus) arkusz, druk mapy 1:25 000 na odwrocie
sheet slightly incomplete (no left margin), 1:25 000 German map printed on the reverse.

W 47 Odessa

OstE

 

9.5

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Z 56 Moskau

ÜvO

k
c

22.2

400

03.1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Sonderausgabe!
wyd. 1, oparte na mapach radzieckich (1:100, 1:300, 1:500 tys)
1st edition, based on Soviet maps (1:100K, 1:300K, 1:500K)

a 50 Starobielsk

OstE

k
c

15.8

400

07.1943
(1941)

Generalstab der Luftwaffe, 7 Abteilung /
Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Osteuropa 1:300 000 Deutsche Heereskarte
Nur für den Dienstgebrauch! Ausgabe Nr. 3
Grundkartenwerk: Russische karte 1:100 000
Einzelne Nachträge VI.1943

b 47 Ssalsk

OstE

k
c

18

400

03.1943
(1941)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Grundkartenwerk: Russische Karte 1:100 000
mapa uniewazniona, na odwrocie nadruk mapy 1:25 000 GG (powiekszenie polskiej setki)
sheet cancelled, reverse side used to print a 1:25 000 maps of Poland (Generalgouvernment ), a blown-up version of a pre-war Polish 1:100 000 map

B 57 Wladimir

Oe

k
c

6.5

300

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

E 2 Pori

F

k
c

22.6

400

06.1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

E 53 Wolsk

OstE

k
c

16

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Grundkartenwerk:
Karte des europäischen Russlands 1:300 000 (1918)
Karte von Russland 1:100 000 (1939)
Karte von Russland 1:200 000 (1937)

Zittau

ÜvM

k
c

18.1

400

1923 (?)
(1907)

Reichsamt für Landesaufnahme

Herausgegeben von der Preuss. Landesaufnahme 1907
Nachträge 1923

N-37 XI West Skopin

OstE

k
c

30.2

400

1942 (?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(?)

Interesujące uaktualnienia informacji (nadruki)
interesting topographic update information

Zusammendrück 1:300 000

Breslau - Sillein

ÜvM

k
c

115

400

07.1944
(05. 1941)

Auftrage Gen St d H
Abt f Kr K u Verm W (II)
(Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens)

arkusz zbiorczy / joint sheet:
(Breslau, Litzmannstadt, Oppeln, Gleiwitz, Brünn, Silleiin)

Zusammendrück 1:300 000

Stolp - Plock

ÜvM

k
c

73

400

1939

RfL

 

Zusammendruck 1:300 000 WARSCHAU - SUDAUEN

OstE

k
c

44.5

400

07.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
I (Verm. u. Kart.Lehr.) / A.L.R. (mot) 4

arkusz zbiorczy, sklada sie z nastepujacych map:
joint sheet which consists of the following:
R55 Königsberg, R54 Allenstein, R53 Warschau (arkusze kompletne / complete sheets)
S55 Ebenrode, S54 Lyck, S53 Brest-Litowsk (arkusze niekompletne / incomplete sheets)

Zusammendruck 1:300 000

DANZIG - LOMSCHA

 

k
c

33.5

400

01.1945

I (Verm.u.Kart.Lehr)/A.L.R. (mot) 4

 

LAGEKARTE Nr. 48

Zusammendruck

Warschau

 

k
c

41.3

400

11.1944

A.K.St. 540

 

LAGEKARTE Nr. 51

Zusammendruck

Kolberg - Stettin

 

k
c

28.7

400

02.1945

Verm. -u. Kart.Abt. (mot) 620

 

Osteuropa 300K 

Zusammendruck

Buchta - Warneka -Chosseda - Chard II-70 III-68

OstE

k
c

14

400

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Osteuropa 1: 300 000

Zusammendrück

Wilna-Dawidgrodek T55-U53

OstE

k
c

72.1

400

1942 (?)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

arkusz zbiorczy (x6): T55 Wilna, T54 Slonim, T53 Pinsk, U55 Wilejka, U54 Minsk, U53 Dawigrodek
joint (x6) sheet: T55 Wilna, T54 Slonim, T53 Pinsk, U55 Wilejka, U54 Minsk, U53 Dawigrodek

Osteuropa 1:300 000

Zusammendruck

Ostaschkow - Gshatsk

OstE

k
c

48.2

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

arkusz zbiorczy (x6):
joint (x6) sheet:
pierwsze wydanie
first edition

A49-50 Woroschilowgrad (Lugansk) - Starobelsk

UvM

k

c

13.4

300

1942

 

 

Osteuropa 1:300 000 

Zusammendrück

Owrutsch - Tscherkassy V52-W50

OstE

k

c

56

400

03.1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
(Abt f Kr u Verm Wes (II))

Grundkartenwerk:
Karte von Russland 1:100 000, 1:200 000
sheets / arkusze:
V52 Owrutsch (1934 - 1937), W52 Tschernigow (1931 - 1941)
V51 Shitomir (1935 - 1936), W51 Kijew (1932 - 1941)
V50 Berditschew (1936 - 1941), W50 Tscherkassy (1930 - 1941)

Ostrpeussen-Polen Schlieffen taktisch-strategische Aufgaben Karte 1

ÜvM

3

78.6

400

1930s

Reichsamt für Landesaufnahme

mapa z ksiazki o tym samym tytule
map from a book with the same title

Provinz Ostpreußen

und Bezirk Bialystok

ÜvM

k
c

89.1

400

1942 (?)

Reichsamt für Landesaufnahme

mapa administracyjna

administrative map

Reichsgau Danzig-Westpreußen

ÜvM

k
c

65.2

400

02.1942
(1940

Reichsamt für Landesaufnahme

mapa administracyjna
administrative map

Provinz Ostpreussen (Östliche Hälfte)

ÜvM

k
c

43.8

400

- 1939

RfL

 

Karte der neunen Grenzen in Obershlesien

ÜvM

3

18.5

300

1921

RfL

 

Karte der neunen Grenzen in Obershlesien (reverse)

ÜvM

3

1.9

300

1921

RfL

 

REGIERUNGSBEZIRK BRESLAU

ÜvM

3

 

300

?

RfL

 

Wehrkreiskarte 1:300 000 des VIII A.K.

ÜvM

k
c

86.2

400

1940
(?)

RfL
(?)

 

Europa 1:300 000
Zusammendruck L50 - M49
Darmstadt - München

E300

k

c

66

400

03.1945

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
Felddr.-Abt. (mot.) 631

Ausgabe Nr. 1

Zusammendruck 1:300 000 Leeuwarden - Osnabrück

E

k

c

50.1

400

24.2.1940

Reichsamt für Landesaufnahme

Nur für den Dienstgebrauch!

Zusammendruck 1:300 000

Dover - Laon

E

k

c

75.8

400

1939

RfL

 

Europa 1 300 000 (Strassenkarte)

L53 Hannover

E Str

k

c

15.6

400

12.1944
(1930)

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Ausgabe Nr. 2, wersja drogowa

road map edition

 

 

 

 

 

mapa 1:500 000

1:500 000 map

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

 

Deutsche Welkarte 1:500 000 (index)

DWK500

3

2

400

1942

IV Mil.-Geo

Sonderausgabe

Vogels Karte von Mitteleuropa Fliegkarte

N34-SW Warschau N34-SO Warschau

KvM

k

c

52.8

400

?

GOTHA: JUSTUS PERTHES

(?)

arkusz zbiorczy

joint sheey

N 34-NW Danzig

KvM

k

c

9.5

400

1935

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

N 34-NW Danzig

KvM

k

c

13.1

400

1944 (?)
02.09.1939 (?)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa
Stand: 2.9.39

O34-SO Libau

(Fliegerausgabe)

E500

k

c

14.9

400

01.1944
(1943)

Gen. St. H., Abt.f.Kr.u. Verm. Wesen

 

O34-SO Libau

E500

k

c

11.3

400

01.1944
(1943)

Generalstab der Luftwaffe,

7 Abt.

 

N33-SW Rostock

(Fliegerkarte)

KvM

k

c

13.3

400

01.1944
(?)

(September 1943)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

N33-SO Stolp

(Fliegerkarte)

KvM

k

c

12.2

400

03.1944
(?)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

M33-NW Dresden

KvM

k

c

19.5

400

03.1946
(?)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

N33-SW Berlin

(Fliegerkarte)

KvM

k

c

17.3

400

03.1944
(?)
(November 1943)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

N 33-SO Posen

(Fliegerkarte)

KvM

k

c

19.1

400

06.1941
(?)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

M34-NW Krakau

(Fliegerkarte)

KvM

k

c

18.1

400

01.1942
(?)

GOTHA: JUSTUS PERTHES

Vogels Karte von Mitteleuropa

M34-SO Przemysl

(Fliegerkarte)

 

k

c

18.7

400

04.1944
(?)
(1940, 19443)

Generalstab der Luftwaffe

(?)

 

M35-SW Lemberg

E500

k

c

20.8

400

05.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

N35-SW BARANOWITSCHI

DW

k

c

19

400

01.1943

Auftrage Gen St d H, Abt f Kr Kart u Verm Wes (II)

 

M35-SO WINNIZA

E500

k

c

20

400

03.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

N.H. 29 N.O. MARRAKECH

A

k
c

21.8

400

11.1941

Auftrage des O.K.H. Gen. St. H., Abt.f.Kr.u. Verm. Wes
ARMEEKARTENSTELLE 514

based on "Afriqü au 500.000e, Service Geographiqü de l'Armee en 1928 (Complete en 1938)

N.I. 29 S.O. CASABLANCA

A

k
c

18

400

09.1941

ARMEEKARTENSTELLE 514

based on "Afriqü au 500.000e, Service Geographiqü de l'Armee en 1928 (Complete en 1938)

K31-NW Toulouse

E500

k
c

25.3

400

1944

 

Ausgabe Nr. 2

 

 

 

Übersichtskarte von Europa und Vorderasien 1:800 000

mapa zarzucona na rzecz skali 1: 1 000 000 w koncu lat 30.

type abandoned in late 1930s and replaced by 1:1 000 000 map

 

Nazwa arkusza

sheet title

kolor
colour

Mb

DPI

Rok
year

Wydawca
Publisher

Uwagi

Comments

UEBERSICHTSKARTE VON EUROPA UND VORDERASIEN

-

2.6

400

1939

RfL

 

N13 Warschau

k
c

7.8

 

1926

RfL

 

P13 Kijew

k
c

7.4

 

1935

RfL

 

 

 

 

Weltkarte 1:000 000

Mapa 1: 1 000 000

1:1 000 000 map

 

Weltkarte 1:1 000 000 (index)              

Meshed J-40

IWK 1000

k
c

20.5

400

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

HERAT I-41

WK 1000

k
c

23.7

400

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

BUCHARA J-4

WK 1000

k
c

25.6

400

1942

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

Weltkarte (UdSSR, Iran, Afganistan)

LISSABON N.J-29

WK 1000

k
c

16.2

400

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

N 35 Wilna

WK 1000

k
c

10.5

300

1941

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

skan udostepniony dzieki uprzejmosci Aerogeodezijos Institutas (Instytutu Aerogeodezji) z Kowna
scan courtesy of Aerogeodezijos Institutas (Institute of Aerial Geodesy) from Kaunas, Lithuania.

M 35 Lemberg

WK 1000

k
c

22.4

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

L32 Mailand

WK 1000

k
c

22.9

400

1945

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

L-36 Odessa

WK 1000

k
c

18.5

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Jot 31 Algier

WK 1000

k
c

15.8

400

1943

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Zusammendruck 1 000 000 Übersichtskarte Lemberg - Istanbul

WK 1000

k
c

48.1

300

 

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Übersichtskarte 1 1 000  000 Südblatt

WK 1000

k
c

73.5

400

 

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Zusammendruck 1 000 000 NM 32-33

WK 1000

k
c

37.5

300

 

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
+ Luftwaffe (?)

 
 

 

Niemieckie mapy administracyjne i inne, w dużych skalach, II wojna swiatowa

 

Large-scale German administrative and other maps, WW2

 

Tytuł arkusza

sheet title

typ

type

skala

scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Übersichtskarte des Großdeutschen Reiches

 

1:2 500 000 (?)

k
c

56.8

300

02.1943
(1941)

Reichsamt für Landesaufnahmt

Zusammendruck der Übersichtskarte 1:1 000 000
Herausgegeben vom Reichamt für Landesaufnahme, Berlin 194 II.43. (D 2500 19)

Ostdeutschland

 

1:800 000

k
c

40.3

300

02.1943
(1942, 1940)

Reichsamt für Landesaufnahme

II 1943 (D2500 / 38)
Reichamt für Landesaufnahme, Berlin 1940, berichtigt 1942)

Ausschnitt aus der Gea-Verkehrkskarte Übersichtskarte 1: 1 000 000

 

1: 1 000 000

3

20.9

300

07.1944

1e. Kart.-Druck.-Abt. (mot) 530

 

Die Verwaltugseiteilung der deutsche Ostgebiete und des Generalgouvernemets der besetzten polnischen Gebiete

 

1: 2 000 000

cz-b
b/w

5.2

300

1940

   

Europäisches Russland

 

1:2 500 000

k
c

52

300

1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens

 

Europa

E6000

1: 6 000 000

k
c

25.7

300

03.1944

Chef des Kriegskarten- und Vermessungsgewesens
Ausgabe Nr. 8

arkusz uszkodzony (brak gornej czesci). Podzial na arkusze niemieckiej mapy swiata 1:1 000 000 (WK 1000)

mapa wykorzystana w 1946 do druku (na odwrocie) powojennego planu Berlina (na podstronie "Plany Miast)
sheet incomplete, top part missing (not too bad though). Also lines of German map of the World (WK 1000). Map sheet reused in 1946 (the reverse) for a plan of Berlin, scan available on the "Town and City Plans)

 

 

 

Ravensteins

Prywatne wydawnictwo niemieckie, kilka ciekawych arkuszy 1915 - 1942

A private German publisher of cartographic materials, a few interesting, large sheets from 1915 - 1942

 

Tytuł arkusza

sheet title

skala

scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

 

Ravensteins Kriegskarte No 6
RUSSISCHES GRENZGEBIET gegen OST-PREUSSEN

1:300 000

k
c

68.5

400

1917

(?)

Verlag Ludvig Ravenstein,

Frankfurt. a.M., Wielandstr.3

 

Ravensteins Kriegskarte No 7
POLEN, Nördliche Hälfte gegen POSEN u. WESTPREUSSEN

1:300 000

k
c

56.9

400

1917

(?)

Verlag Ludvig Ravenstein,

Frankfurt. a.M., Wielandstr.3

 

Ravensteins Kriegskarte No 8
POLEN, Südliche Hälfte gegen SCHLESIEN & ÖSTERREICH

1:300 000

k
c

59.9

400

1917

(?)

Verlag Ludvig Ravenstein,

Frankfurt. a.M., Wielandstr.3

 

Ravensteins Bürokarte Nr. 41 Provinz Oberschlesien und Reg.-Bez. Troppau

1:300 000

k
c

49.4

400

08.1941

Ravensteins Grographische Verlagsanstalt und Druckerei, Frankfurt-Mein

Ausgabe August 1941

REVERS 1
[Ravensteins Bürokarte Nr. 41 Provinz Oberschlesien und Reg.-Bez. Troppau]

-

k
c

4.1

300

08.1941

Ravensteins Grographische Verlagsanstalt und Druckerei, Frankfurt-Mein

 

REVERS 2
[Ravensteins Bürokarte Nr. 41 Provinz Oberschlesien und Reg.-Bez. Troppau]

-

k
c

3.7

300

08.1941

Ravensteins Grographische Verlagsanstalt und Druckerei, Frankfurt-Mein

 

Ravensteins Rad- und Autokarte Nr. 34 Köslin

1:300 000

k
c

37.7

400

     

SCHROPPS KARTE Land Brandenburg

1:300 000

k
c

29.6

400

1947

(?)

   
 

 

 

 

Inne mapy przeglądowe i turystyczne, które przeskanowaliśmy “przy okazji”. Dużo arkuszy przedstawia Karkonosze, które były popularnym celem wędrówek pieszych.

 

Other general and tourist maps, which we have come across and scanned. A large proportion shows the area of Karkonosze (Riesengebirge), which was a popular walking destination.

 

Tytuł arkusza

sheet title

skala

scale

kolory
colour

Mb

dpi

rok

year

wydawca

publisher

uwagi

comments

Meinhold's Wanderkarte vom Riesengebirge

1:50 000

k
c

30

300

1940

Meinhold Verlagsgesellschaft
Dresden 1940

 

Meinhold's Wintersportkarte vom Riesengebirge

?

k
c

21.8

?

?

Meinhold

 

Riesengebirge (Schneekoppe) II Schneekoppegebiet

1:50 000

k
c

25.2

400

?

Verlag von C.C. Meinhold & Söhne, (G.m.b.H), Dresden

 

Schneekoppen Auf-und Abstiegs-Wege

?

cz-b
b/w

0.8

300

1922

Verlag Albert Goldschmidt, Berlin
Leokradruck Leop. Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

Reisewege nach dem Riesengebirge

1: 100 000

k
c

4.1

400

1922

Verlag v. Griebens Reiseführern, Berlin
(Albert Goldschmidt)
Lith. Anst. v. Leopold Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

Riesen-Gebirge

1:75 000

k
c

23

400

?

Verlag von Alexander Köhler in Dresden

 

Landeshuter Kamm und Adersbacher Felsen

1:75 000

k
c

21

400

?

Verlag von Alexander Köhler in Dresden

 

Vom Dybin bis zur Schneekoppe

1:100 000
(?)

k
c

17.7

400

?

Hertel & Wilde, Liebenau (Sudetengau)

 

Wege-Karte von Breslau's Umgebung

1:150 000

k
c

12.3

400

?

Verlag von Georg Brieger, Schweidnitz
Lit. u. Druck von P. Baron, Liegnitz i/Schl.

 

Briegers Wegekarte der Graftschaft Glatz

1:75 000

k
c

20.7

400

?

Verlag von Georg Brieger, Schweidnitz
Ed. Gaeblers geograph. Institut, Leipzig

 

WESTL. ISER-und-LAUSITZER GEBIRGE

1:200 000

k

c

4.3

400

1922

Verlag v. Griebens Reiseführern, Berlin
(Albert Goldschmidt)
Lith. Anst. v. Leopold Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

Umgebung von Schreiberhau

1:60 000

k
c

5.8

400

1922

Lith. Anst. v. Leopold Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

Krummhübel

1:35 800

k
c

2.8

400

1922

Verlag v. Griebens Reiseführern, Berlin
(Albert Goldschmidt)
Lith. Anst. v. Leopold Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

Umgebung von Krummhübel

1:25 000

k
c

7.4

400

?

Druck u. Verlag:
C.C. Meinhold & Söhne, G.m.b.H. Dresden

 

Umgebung von Spindelmühle

1:60 000

k
c

3.9

400

1922

Lith. Anst. v. Leopold Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

Waldenburger Gebirge

1:250 000

3

2

400

1922

Verlag v. Griebens Reiseführern, Berlin
(Albert Goldschmidt)
Lith. Anst. v. Leopold Kraatz, Berlin

Przewodnik
Guidebook
Griebens, Das Riesengebirge (1922) Reisefuhrer

P.BARON'S HEIMATKARTE DES KREISES STRIEGAU

1:100 000

k
c

17.6

400

1930 (?)

Beerbeitet und Druck Geogr. Institutt Paul Baron, Liegnitz,
Oskar Eulitz Verlag

okolice Strzegomia
area nearby Strzegom

HEIMATSKARTE DES KREISES HIRSCHBERG

1:100 000

k
c

19.9

400

?

Beerbeitet und Druck Geogr. Institutt Paul Baron, Liegnitz,
Oskar Eulitz Verlag

 

Heimatkarte des Kreises Pr. Eylau

1:100 000

k
c

17.5

400

?

Beerbeitet und Druck Geogr. Institutt Paul Baron, Liegnitz,
Oskar Eulitz Verlag

rewers powyzszej mapy (Hirschsberg), byc moze druk probny
reverse side of the above map (Hirschsberg), possibly a trial run, interesting nevertheless

Heimatkarte des Kreises TORGAU

1:100 000

k
c

21.6

400

?

Beerbeitet und Druck Geogr. Institutt Paul Baron, Liegnitz,
Oskar Eulitz Verlag

scisle mowiac nic wspolnego z Polska (teren obecnych Niemiec), ale - jak zwykle u p. Barona - ladna mapa
the area unrelated to Poland, but a pretty map nevertheless

Flemmings Heimatkarte von Schlesien Blatt 3

1:400 00

k
c

37.8

400

?

   

Flemmings Heimatkarte von Schlesien Blatt 3 (reverse)

-

3

17.7

300

?

   

Silva-Karte des Kreises Guben

1:150 000

k
c

9.9

300

?

Carl Flemming und C.T. Wiskott A.-G.H.
Berlin W50

 

TOURISTENKARTE RÜGEN - SCHWINEMÜNDE - STETTIN

1:300 000

k
c

7.3

300

?

Verlag von Arthur Schuster in Stettin
Pharus Verlag G.m.b.H. Berlin S.W. Lindenstr. 3

 

ÜCKERITZ, BANSIN, HERINGSDORF, AHLBECK, SWINEMÜNDE u MISDROY mit Umgebungen

1:75 000

k

c

15.5

300

?

Verlag von W. Frizsche in Schwinemuende.
VIII Auflage

 

Karpatenland (Ostgalizien und Bukowina)

1:1 000 000

k
c

13.2

400

1916 (?)

Geografische Anstalt von  Velhagen & Klafing, Leipzig
Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig

Sonderkarte 1 der Karten zum Kriege gegen Russland

Kurland und Livland

1:1 000 000

k
c

7.3

300

?

   

Polen (Russiches Reich)

1:1 000 000

k
c

17.1

400

1916 (?)

Geografische Anstalt von  Velhagen & Klafing, Leipzig
Verlag von Velhagen & Klafing in Bielefeld und Leipzig

Sonderkarte 2 der Karten zum Kriege gegen Russland

Polen

?

k
c

37.5

400

1920 - 1939

Flemmings Karte
Druck und Verlag: Georg Westermann, Braunschweig, Berlin, Leipzig, Hamburg

 

Die Verwaltugseiteilung der deutsche Ostgebiete und des Generalgouvernements der besetzten polnischen Gebiete

1: 2 M

cz-b
b/w

5

300

1940

?

 

Der Europaische Raum

1: 6 000 000

k
c

42.9

400

1943

Richard Schwarz, Landkarten-Handlung und Geogr. Verlag, Berlin W8